نمایه نویسندگان

ا

پ

 • پاشازاده، غلامعلی دولت و استقرار نظام متریک در ایران [دوره 12، شماره 26، 1400، صفحه 1-21]
 • پناهی، عباس تأثیر بحرانهای سیاسی ایران همزمان با جنگ جهانی اول بر ناکامی ‌مأموریت براوین در تهران [دوره 12، شماره 26، 1400، صفحه 21-44]

ت

 • تقی زاده سیس، حمیده جایگاه عتبات عالیات در معاهدات ایران و عثمانی: از آماسیه تا کردان [دوره 12، شماره 26، 1400، صفحه 45-63]
 • تقی لو، فرامرز تجدد آمرانه و ظهور اسلام سیاسی در ایران با تأکید بر فدائیان اسلام [دوره 12، شماره 26، 1400، صفحه 65-87]

ج

 • جعفری، فرهاد تحولات زبانی آذربایجان در ‌تاریخ‌نگاری ‌محمدجواد مشکور [دوره 12، شماره 26، 1400، صفحه 87-110]
 • جوادی، رقیه The Historical Sociology of Recreating the Concept of "Iran" in the ‘History of Alam Arāy-e Abbāsi’ [دوره 12، شماره 27، 1400، صفحه 41-63]

ح

 • حسینی، سید مجتبی تجدد آمرانه و ظهور اسلام سیاسی در ایران با تأکید بر فدائیان اسلام [دوره 12، شماره 26، 1400، صفحه 65-87]

د

 • دین پرست، ولی تحولات زبانی آذربایجان در ‌تاریخ‌نگاری ‌محمدجواد مشکور [دوره 12، شماره 26، 1400، صفحه 87-110]

ر

س

 • سلماسی زاده، محمد تحولات زبانی آذربایجان در ‌تاریخ‌نگاری ‌محمدجواد مشکور [دوره 12، شماره 26، 1400، صفحه 87-110]

ش

 • شهیدانی، شهاب ملاحظاتی در تاریخ کودکی عصر صفوی [دوره 12، شماره 26، 1400، صفحه 111-147]

ص

 • صادقی فرد، مژگان چگونگی تعامل و تقابل سادات با آل‌مظفر و نقش آفرینی آنان در این حکومت [دوره 12، شماره 26، 1400، صفحه 177-201]
 • صدقی، ناصر تحولات زبانی آذربایجان در ‌تاریخ‌نگاری ‌محمدجواد مشکور [دوره 12، شماره 26، 1400، صفحه 87-110]

ک

 • کاویانی، رحیم Khajeh Nasir al-Din Tusi, the Guide of the Mongol Ilkhans towards Iranian and Islamic Civilization (Based on the Writings of Khajeh Nasir) [دوره 12، شماره 27، 1400، صفحه 65-77]
 • کریمی، علیرضا Khajeh Nasir al-Din Tusi, the Guide of the Mongol Ilkhans towards Iranian and Islamic Civilization (Based on the Writings of Khajeh Nasir) [دوره 12، شماره 27، 1400، صفحه 65-77]
 • کلهر، محمد جایگاه عتبات عالیات در معاهدات ایران و عثمانی: از آماسیه تا کردان [دوره 12، شماره 26، 1400، صفحه 45-63]

گ

 • گرامی، سیدمحمدهادی The Socio-Political Aspect of Religious Terminologies in Medieval Iran: The Case of “Akhbārī-uṣūlī” in Kitāb al-Naqḍ Written by ʿAbd al-Jalīl Qazwīnī Rāzī (d. 560/1165) [دوره 12، شماره 27، 1400، صفحه 21-39]

م

 • مجد، محمد قلی The Three Famines and the Makings of a Malthusian Catastrophe in Iran (1869-1944) [دوره 12، شماره 27، 1400، صفحه 75-105]
 • میرزایی، عبداله ابعاد فرهنگی مشارکت ایران در نمایشگاه جهانی 1873 وین و تأثیر آن بر تولید و صادرات قالی ایران [دوره 12، شماره 26، 1400، صفحه 149-176]
 • مقدس، محمود Georgians in Tabriz and Rasht: a historical study on the role of Georgian militias in Iranian Constitutional Revolution [دوره 12، شماره 27، 1400، صفحه 107-129]

ن

 • نوروزی، جمشید چگونگی تعامل و تقابل سادات با آل‌مظفر و نقش آفرینی آنان در این حکومت [دوره 12، شماره 26، 1400، صفحه 177-201]