فراخوان انگلیسی مقاله برای شماره بهار 1400

به اطلاع محققین تاریخ ایران بعد از اسلام می رساند که در نظر است شماره دوم انگلیسی فصلنامه در سال 1400 منتشر گردد. بنابر این علاقمندان می توانند مفالات انگلیسی خود را مطابق آئین نامه فصلنامه تنظیم و ارسال نمایند.