فرایند پذیرش مقالات

مرحله نخست: دریافت، ارزیابی و داوری مقاله

 1. دریافت مقاله از طریق سامانه مجله                  
 2.  بازبینی اولیه مقاله توسط سردبیر
 3. در صورت عدم ربط موضوعی و نا هماهنگی با شیوه نامه مجله عودت مقاله به نویسنده مسئول
 4. در صورت ارتباط موضوعی و هماهنگی با شیوه نامه ارجاع به دبیر تخصصی جهت پیشنهاد داور
 5. طرح مقالات دریافتی در جلسه هیأت تحریریه جهت تعیین و تصویب داوران پیشنهادی
 6. در صورت عدم تایید مقاله در جلسه هیأت تحریریه اعلام به نویسنده مسئول بعد از یک هفته
 7. در صورت تایید اولیه هیأت تحریریه ارسال مقاله به داوران تعیین شده
 8.   اعلام نتیجه ارزیابی داوران به نویسنده یا نویسندگان مسئول

مرحله دوم: تأیید داوران و تصویب چاپ مقاله توسط هیأت تحریریه

 1. ارسال مقاله تأیید شده در فرایند داوری به نویسنده مسئول جهت تکمیل مقاله و اعمال اصلاحات خواسته شده داوران
 2. دریافت مجدد مقاله اصلاح شده و بازبینی و ارزیابی نهایی آن توسط یکی از داوران مربوطه یا سردبیر
 3. در صورت نیاز ارسال مجدد مقاله به نویسنده مسئول جهت اصلاحات نهایی
 4. طرح مقالات تأیید شده در جلسه هیأت تحریریه و تصویب نهایی آنها جهت چاپ
 5. ارائه گواهی به نویسنده یا نویسندگان مقاله با هماهنگی سردبیر
 6. قرار گرفتن مقاله تأیید و تصویب شده در لیست مقالات آماده برای انتشار

 

فلودیاگرام داوری مقالات