راهنمای نویسندگان

راهنمای تدوین مقاله

 

ارسال کنندگان محترم مقالات، برای تسریع در بررسی و انتشار به موقع نشریه، به نکات زیرتوجه فرمایند:

1- نشریة حاضر فقط در موضوعات مربوط به تاریخ ایران بعد از اسلام، مقاله می‌پذیرد.

2- مقالة ارسالی قبلاً در جای دیگری چاپ نگردیده یا برای چاپ ارسال نشده باشد.

3- نام و نام‌خانوادگی نویسنده‌(گان)، همراه با رتبة علمی، محل اشتغال، نشانی کامل، شماره تلفن، نمابر و نشانی پست الکترونیکی در صفحة جداگانه‌ای ارسال شود.

4- در تایپ مقاله رسم‌الخط فرهنگستان زبان و ادب فارسی (کتاب «دستور خط فارسی» چاپ دوم، 1385) مراعات شود.

5- مقاله در صفحة A4 با Word 2010 یا بالاتر و حداکثر در 20 صفحه (حداکثر 7000 کلمه)تایپ شود و همراه با چکیدة فارسی و انگلیسی از طریق سایت مجله ارسال شود. فونت انگلیسی نیز Time New Roman به اندازة 11 است.

6- فونت متن مقاله Mitra-13 و عنوان‌های اصلیMitra-Bold 14 (برجسته) و عنوان‌های فرعیMitra- Bold 13 باشد.

7- فاصلة سطرها به صورت Single، حاشیه از سمت راست 5/4، سمت چپ 4 و از بالا 5 و پایین 5/4 سانتی‌متر باشد.

8- ساختار مقاله باید به ترتیب شامل عنوان، چکیدة فارسی و واژگان کلیدی، مقدمه، متن اصلی، نتیجه‌گیری، فهرست منابع باشد. پیوست‌ها (در صورت نیاز) و چکیدة انگلیسی باشد.

9- چکیده حداکثر در 300 کلمه و شامل موضوع، طرح مسأله و نتایج اصلی تحقیق باشد. اندازة فونت چکیده باید 12 باشد.

10- مقدمه شامل طرح مسأله، سؤالات پیشینه، روش و هدف تحقیق باشد.

11- ارجاعات داخل متن باید دو کمانک شامل نام خانوادگی نویسنده، سال انتشار و صفحه خواهد بود. مثال: (علیجانی، 1377: 12). در صورت تعدد نویسندگان بعد از نام‌خانوادگی نویسندة اول، حسب مورد کلمه همکار یا همکاران اضافه می‌شود، ولی در فهرست منابع نام و نام‌خانوادگی تمامی نویسندگان نوشته شود. ارجاعات مربوط به منابع غیرفارسی به همان زبان اصلی نوشته شود، مگر اینکه ترجمة آنها مورد استفاده قرار گرفته باشد.

12- معادل لاتین اسامی یا کلمات ترجمة آنها مورد استفاده قرار گرفته باشد.

13- منابع مورد استفاده در پایان مقاله، براساس ترتیب الفبایی نام‌خانوادگی نویسنده و با تفکیک منابع فارسی از منابع خارجی به شرح زیر ذکر شود:

13-1- کتاب: نام‌خانوادگی، نام نویسنده(گان)، (سال)، عنوان کتاب، نام و نام‌خانوادگی مترج یا مصحح، تعداد مجلدات، نوبت چاپ، محل نشر، ناشر.

13-2- مقاله از نشریات یا مجلات ادواری: نام‌خانوادگی، نام نویسنده(گان) عنوان مقاله، عنوان نشریه‌ای مجله، شماره، سال.

13-3- مقاله از مجموعه مقالات همایش‌ها و کنفرانس‌ها: نام‌خانوادگی، نام نویسنده‌(گان)، (سال)، عنوان مقاله، نام و نام‌خانوادگی گردآورنده(گان)، عنوان مجموعه مقالات، محل نشر، ناشر.

13-4- در مورد نشریات الکترونیکی حتّی‌الامکان مشخّصات مذکور برحسب مورد قید و در آخر نشانی سایت اینترنتی اضافه گردد.

13-5- رساله یا پایان‌نامه: نام‌خانوادگی، نام پژوهشگر، سال، عنوان رساله یا پایان‌نامه، نام دانشکده و دانشگاه مربوطه.

14- عناوین مربوط به جدول‌ها در بالا و توضیحات مربوط به نقشه‌ها و نمودارها و اشکال در زیر آن قید شود.

15- مسئول مکاتبات مقاله به کسی اطلاق می گردد که در جلو ی اسم او با ستاره مشخص شده باشد.

16- نشریه از  بررسی مقالاتی که  به طور هم زمان از یک نویسنده یا چند  نویسنده   ارسال گردد تا حصول نتیجه مقالات اولی معذور می باشد.

17-واریز مبلغ 2000000ریال معادل دویست هزار تومان از بابت حق داوری مقالات فارسی بعد از بررسی اولیه مقاله در هیئت تحریریه به نام درآمدهای اختصاصی دانشگاه تبریز از طریق سایت دانشگاه تبریز-از قسمت واحدهای سازمانی دانشگاه - معاونت پشتیبانی و توسعه منابع-مدیریت امور مالی-فرم پرداخت آنلاین وجوه-از قسمت دانشکده انتخاب کتابخانه مرکزی - از قسمت نوع درآمد انتخاب نشریه تاریخنامه ایران بعد از اسلام و تکمیل مشخصات فردی و بانکی، بارگذاری فیش مربوط در سیستم نشریات علمی ( لازم به یادآوری است مبلغ واریزی بابت حق داوری قابل استرداد نمی باشد) ضمنا عدم پرداخت حق الزحمه داوری ظرف 10 روز بعد از ابلاغ به نویسندگان به منزله انصراف از داوری مقاله  خواهد بود.

18-در صورت پذیرش مقالات فارسی  مبلغ 4000000  ریال به عنوان حق پذیرش و انتشار علاوه بر حق داوری از نویسندگان اخذ خواهد شد و قابل استراد نمی باشد. 

 

دانلود فایل فرم تعارض منافع :

دانلود فایل تعهد نامه :