راهنمای نویسندگان

راهنمای تدوین مقاله

 

ارسال کنندگان محترم مقالات، برای تسریع در بررسی و انتشار به موقع نشریه، به نکات زیرتوجه فرمایند:

1- نشریة حاضر فقط در موضوعات مربوط به تاریخ ایران بعد از اسلام، مقاله می‌پذیرد.

2- مقالة ارسالی قبلاً در جای دیگری چاپ نگردیده یا برای چاپ ارسال نشده باشد.

3- نام و نام‌خانوادگی نویسنده‌(گان)، همراه با رتبة علمی، محل اشتغال، نشانی کامل، شماره تلفن، نمابر و نشانی پست الکترونیکی درقسمت اضافه کردن نویسندگان درج نمایید.

4- در تایپ مقاله رسم‌الخط فرهنگستان زبان و ادب فارسی (کتاب «دستور خط فارسی» چاپ دوم، 1385) مراعات شود.

5- مقاله در صفحة A4 با Word 2010 یا بالاتر و حداکثر در 20 صفحه (حداکثر 7000 کلمه)تایپ شود و همراه با چکیدة فارسی و انگلیسی از طریق سایت مجله ارسال شود. فونت انگلیسی نیز Time New Roman به اندازة 11 است.

6- فونت متن مقاله Mitra-13 و عنوان‌های اصلیMitra-Bold 14 (برجسته) و عنوان‌های فرعیMitra- Bold 13 باشد.

7- فاصلة سطرها به صورت Single، حاشیه از سمت راست 5/4، سمت چپ 4 و از بالا 5 و پایین 5/4 سانتی‌متر باشد.

8- ساختار مقاله باید به ترتیب شامل عنوان، چکیدة فارسی و واژگان کلیدی، مقدمه، متن اصلی، نتیجه‌گیری، فهرست منابع باشد. پیوست‌ها (در صورت نیاز) و چکیدة انگلیسی باشد.

9- چکیده حداکثر در 250 کلمه و شامل موضوع، طرح مسأله و نتایج اصلی تحقیق باشد. اندازة فونت چکیده باید 12 باشد.

10- مقدمه شامل طرح مسأله، سؤالات پیشینه، روش و هدف تحقیق باشد.

11-شیوه نامه ی ارجاع دهی و تنظیم فهرست منابع بر اساس سبک استاندارد APA  می باشد ( با کلیک بر روی ارجاع دهی قابل مشاهده است.)

12- معادل لاتین اسامی یا کلمات ترجمة آنها مورد استفاده قرار گرفته باشد.

13-در قسمت اضافه کردن نویسندگان ( نام ، نام خانوادگی ، پست الکترونیکی ، تحصیلات (دکتری تخصصی ، دانشجوی دکتری) ، رتبه علمی (دانشیار ، دانشجوی دکتری ) ، شماره تلفن ثابت ، شماره تلفن همراه ، کشور، وابستگی سازمانی ( استاد دانشگاه تبریز ، دانشجوی دکتری تاریخ بعد از اسلام دانشگاه تبریز) از درج گروه یا دانشکده خودداری گردد.، نام و نام خانوادگی و وابستگی سازمانی انگلیسی عین ترجمه نام و نام خانوادگی وابستگی فارسی باشد.

14-مسئول نویسنده مقاله به کسی اطلاق می گردد که فرم تعهدنامه را تکمیل و امضاء نماید. یادآوری می گردد در فرم تعهد نامه ترتیب نویسندگان و به امضای هر یک از نویسندگان رسیده باشد.

15-مسئول مکاتبات مقاله به کسی اطلاق می گردد که در جلو ی نام او با ستاره مشخص شده باشد.( حدالمقدور کسی انتخاب گردد که وقت پاسخگویی را داشته باشد.)

16-در قسمت اضافه کردن فایل ها ( فایل اصل مقاله ، فایل نامه به سردبیر(تعهدنامه) ، فایل تعارض منافع ) ارسال گردد. از ارسال فایل های اضافی خودداری گردد.

17- نشریه از بررسی مقالاتی که  به طور هم زمان از یک نویسنده یا چند  نویسنده ارسال گردد تا حصول نتیجه مقالات اولی معذور می باشد.

18-واریز مبلغ 3000000ریال معادل سیصد هزار تومان از بابت حق داوری مقالات فارسی بعد از بررسی اولیه مقاله در هیئت تحریریه به نام درآمدهای اختصاصی دانشگاه تبریز از طریق سایت دانشگاه تبریز-از قسمت واحدهای سازمانی دانشگاه - معاونت پشتیبانی و توسعه منابع-مدیریت امور مالی-فرم پرداخت آنلاین وجوه-از قسمت دانشکده انتخاب کتابخانه مرکزی - از قسمت نوع درآمد انتخاب نشریه تاریخنامه ایران بعد از اسلام و تکمیل مشخصات فردی و بانکی، بارگذاری فیش مربوط در سیستم نشریات علمی ( لازم به یادآوری است مبلغ واریزی بابت حق داوری قابل استرداد نمی باشد) ضمنا عدم پرداخت حق الزحمه داوری ظرف 10 روز بعد از ابلاغ به نویسندگان به منزله انصراف از داوری مقاله  خواهد بود.

19-در صورت پذیرش مقالات فارسی  مبلغ 3000000  ریال به عنوان حق پذیرش و انتشار علاوه بر حق داوری از نویسندگان اخذ خواهد شد و قابل استراد نمی باشد. 

 

دانلود فایل فرم تعارض منافع :

دانلود فایل تعهد نامه :