دو فصلنامه تاریخ نامه ایران بعد از اسلام (JIIPH) - اصول اخلاقی انتشار مقاله