تماس با ما

شماره تماس با دفتر مجله

33392262-041 

نشانی:

تبریز- بلوار29 بهمن- دانشگاه تبریز- دانشکده حقوق و علوم اجتماعی- گروه آموزشی تاریخ- دفتر مجله تاریخ نامه ایران بعد از اسلام

Email: journal.iiphistory@tabrizu.ac.ir


CAPTCHA Image