درباره نشریه

نشریه «تاریخ نامه ایران بعد از اسلام» که به موجب مجوز مورخ 06/07/1389 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  با درجه علمی -پژوهشی و به صورت فصلنامه منتشر می شود، در اصل منفک شده از نشریه علمی-پژوهشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی سابق دانشگاه تبریز بوده و درجه علمی-پژوهشی خود را به اعتبار چاپ مقالات پژوهشی مربوط به موضوعات و مسائل تاریخی در نشریه مذکور دریافت داشته است. رسالت مجموعه دست اندرکاران نشریه، افزایش کیفیت و ارتقاء جایگاه علمی آن به پشتوانه جلب مشارکت محققان و پژوهشگران موضوعات و مسائل مربوط به تاریخ ایران دوره اسلامی است که با ارسال مقالات و پژوهش های عالمانه و ارزشمند خود، می توانند مجله را در زمینه دست یابی به اهداف علمی مورد نظر مساعدت کرده و موجبات ارتقاء جایگاه علمی دانش تاریخ را فراهم سازند.

زبان مجله: فارسی و انگلیسی

نوع انتشار: فصلنامه (هر سال یک شماره به زبان انگلیسی)

نوع مجله: علمی

حوزه تخصصی: تاریخ (تاریخ ایران بعد از اسلام تا 1357ش/ 1987)