آدرس نشریه تاریخ نامه ایران بعد از اسلام tuhistory@tabrizu.ac.ir- تلفن تماس با دفتر نشریه تاریخ نامه ایران بعد از اسلام 04133392262--- نحوه ارسال مقالات

از تمامی کاربران محترم تقاضا می شود به همراه ارسال فایلهای چکیده و اصل مقاله، در یک صفحه جداگانه، مشخصات تمامی نویسنده گان (ایمیل، تلفن تماس، تاییدیه استاد راهنما و ...) نیز ارسال گردد. مقالات ارسالی حداکثر 7000 کلمه و بیشتر از 20 صفحه نباشد. مقالاتی که تاییدیه استاد راهنما ضمیمه نباشد و مرتبط با موضوع این نشریه نباشند در اولویت قرار داده نخواهند شد. هم چنین تعهد نامه مبنی بر این که مقاله ارسال شده به این نشریه، هم زمان به جای دیگر ارسال نخواهد شد، ضمیمه گردد.