تعداد مقالات: 235

مقالات آماده چاپ که در یکی از شماره های آتی منتشر خواهد شد.
(ترتیب مقالات تاثیری در اولویت انتشار ندارد.)
1. مقدمه

دوره 4، شماره 6، بهار 1392، صفحه 0-0


10. تأثیر آموزه‌های تصوّف بر مقتل‌نگاری واعظ کاشفی در روضة الشّهداء

دوره 6، شماره 10، بهار 1394، صفحه 1-32

-

عباس برومند اعلم؛ عباس حسن خانی


11. حیات اجتماعی اقلیت‌های دینی در دوره آل‌بویه

دوره 7، شماره 12، بهار 1395، صفحه 1-35

-

فاطمه اروجی؛ اکبر کاظم زاده


14. قراسواران و ناکارآمدی تأمین امنیت راه‌ها و جاده‌ها در دوره قاجار

دوره 8، شماره 15، زمستان 1396، صفحه 1-27

علی اکبر جعفری؛ بتول سلیمانی


15. تأثیر سیاست نظامیگری نادرشاه افشار بر تجارت خارجی ایران

دوره 9، شماره 16، بهار و تابستان 1397، صفحه 1-37

سید هاشم آقاجری؛ فرشاد مومنی؛ سمیه خانی پور


16. بررسی و تحلیل واقعۀ بلوای نان در اصفهان و کشته شدن حاج محمدجعفر خوانساری 1329/1911

دوره 9، شماره 17، پاییز و زمستان 1397، صفحه 1-28

علی اکبر جعفری؛ مرتضی نورائی؛ سید رسول ابطحی


17. پیامدهای اشغال ایران در جنگ جهانی دوم بر اقتصاد صنعتی ایران

دوره 10، شماره 18، بهار 1398، صفحه 1-27

مرجان برهانی؛ محمد طیبی


19. واکاوی خاستگاه و تبار تاریخی قراگوزلوها با تأکید بر دوره سلجوقیان

دوره 10، شماره 20، پاییز 1398، صفحه 1-21

رضا الوندی؛ سید هاشم آقاجری؛ علیرضا ملائی توانی


21. مجموعه مقالات شماره 22

دوره 11، شماره 22، بهار 1399، صفحه 1-157


22. مجموعه مقالات شماره 23

دوره 11، شماره 23، تابستان 1399، صفحه 1-147


23. مجموعه مقالات شماره 24

دوره 11، شماره 24، پاییز 1399، صفحه 1-193


24. مجموعه ی مقالات شماره 25

دوره 11، شماره 25، زمستان 1399، صفحه 1-231


25. The Revival of Nowruz and Mehregan Celebrations in the Abbasi Court (132-220 AH)

دوره 12، شماره 27، تابستان 1400، صفحه 1-19

10.22034/jiiph.2021.13644

حمید اشرفی خیرآبادی؛ سید ابوالفضل رضوی