دوره و شماره: دوره 13، شماره 32، مهر 1401، صفحه 1-198