دوره و شماره: دوره 11، شماره 22، بهار 1399، صفحه 1-155 
6. بررسی و تحلیلی بر آداب و اخلاق شکار حیوانات در عصر صفویه

صفحه 105-128

10.22034/jiiph.2020.11043

شهاب شهیدانی؛ مهشید سادات اصلاحی؛ متین سادات اصلاحی