دوره و شماره: دوره 11، شماره 24، پاییز 1399، صفحه 1-193