دوره و شماره: دوره 9، شماره 16، بهار و تابستان 1397، صفحه 1-240 
4. ایل باجلان در کشاکش جنگ جهانی اول

صفحه 91-111

صباح خسروی زاده؛ باقرعلی عادلفر؛ نصراله پور محمدی املشی


8. سیاست‌های دولت‌های ایران در حل بحران دارو (1332 – 1320.ش)

صفحه 215-240

حسین مفتخری؛ سهراب یزدانی؛ علی اصغر هدایتی