دوره و شماره: دوره 9، شماره 17، پاییز و زمستان 1397، صفحه 1-236