دوره و شماره: دوره 9، شماره 17، مهر 1397، صفحه 1-236