دوره و شماره: دوره 7، شماره 13، زمستان 1395، صفحه 1-220 (پائیز و زمستان 95 ) 
2. طریقت ذهبیه در عصر صفوی

صفحه 25-50

حمید حاجیان پور؛ هادی پیروزان


5. شاه عباس اول و هنر موسیقی

صفحه 111-135

55

مقصودعلی صادقی گندمانی؛ میمنت حسن شاهی


6. جایگاه، نقش و اهمیت منصب امیرالحاجی در دوره سلجوقی

صفحه 137-159

666

داود کاظمی نسب؛ حسین آلیاری؛ داود اصفهانیان؛ اسداله صالحی پناهی