دوره و شماره: دوره 7، شماره 12، بهار 1395، صفحه 1-253 (بهار و تابستان 95 ) 
8. دفاتر مالی در نظام دیوانسالاری عصر صفوی

صفحه 221-251

-

الهه محبوب فریمانی؛ هوشنگ خسرو بیگی