الگوی ژاپنی پیشرفت در آثار تاریخی پیشامشروطه ی ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار گروه تاریخ /دانشگاه تبریز

-

چکیده

چکیده
در سال های پیش از  پیروزی جنبش مشروطیت برخی از نخبگان و مورخان ایرانی ، پیشرفت ژاپن را مورد توجه قرار دادند و تلاش کردند علل آن را تبیین کنند.مساله پژوهش حاضر توصیف و تحلیل چگونگی پیشرفت و ترقی ژاپن از منظر این نویسندگان است.
گردآوری داده های اطلاعاتی بر اساس روش کتابخانه ایی انجام یافته است.مهم ترین نتایج بدست آمده نشانگر آن است که آثار تاریخی مورد مطالعه با گذار از توصیفات صرف به تبیین های عقلانی از مقوله ترقی و مدل ژاپنی آن پرداخته اند.شکاکیت و دیدگاه انتقادی و انواع تبیین های عقلانی در این آثار مشاهده می شود.ایشان تلاش کرده اند با تبیین چرایی و چیستی جریان ترقی خواهی ژاپنی ها الگویی مناسب برای حرکت ترقی خواهانه ایرانیان ارایه کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Japan progression pattern in the Historical sources of Iran

نویسنده [English]

  • Mohammad Salmasizadeh
Associate Professor,University of Tabriz
چکیده [English]

Abstract
A number of Iranian intellectuals and historians paid special attention to the Japan progression pattern in the years before the Constitutional Revolution in Iran in1906 and tried to describe it. This research tried to describe and analyze the progression pattern of Japan from the perspective of the mentioned people. The data was gathered using library resources. The results indicated that the historical sources under investigation could provide a rational analysis of the reasons for the Japan progression pattern. Skepticism and critical and rational explanations could also be observed in these works. They have tried to explain the why and the what of the Japanese progressive pattern to provide a model for the Iranian progressive movement.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Japanese pattern
  • Progress
  • Monuments
  • Before Constitution
  • Rational Approach
−     آدلر، فیلیپ جی (1384)، تمدن‌های عالم، ترجمه محمد حسین آریا، تهران، امیرکبیر.
−     اتکینسون، آر.اف. و دیگران (1392)، فلسفه تاریخ، روش شناسی و تاریخ نگاری، ترجمه حسینعلی نوذری، تهران، انتشارات طرح نو، چاپ سوم.
−     استنفورد، مایکل (1392)، درآمدی بر تاریخ پژوهی، ترجمه مسعود صادقی، تهران، دانشگاه امام صادق (ع) و سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت)، چاپ ششم.
−     اسکاچپول، تدا (1392)، بینش و روش در جامعه شناسی تاریخی، ترجمه سید هاشم آغاجری، تهران، نشر مرکز، چاپ دوم.
−     براون، ادوارد (1380)، انقلاب مشروطیت ایران‏، ترجمه مهرى قزوینى‏، تهران، کویر، چ 2.
−     بنه دیکت، روت (1371)، ژاپنیها دارند می‌آیند (الگوهای فرهنگ ژاپنی)، ترجمه: حسین افشین منش، تهران، امیرکبیر.
−     بیزلی، ویلیام جی (1393)، ظهور ژاپن مدرن نگاهی به مشروطه ژاپنی، ترجمه شهریار خواجیان، تهران، ققنوس.
−     پالمر، آلن. دابلیو (1387)، فرهنگ تاریخ معاصر 1945-1789، ترجمه عباسقلی غفاری فرد، تهران، مؤسسه انتشارات نگاه.
−   پرتو، افشین (1382)، میرزا ابراهیم صحاف باشی، سیاح ایرانی، سیاحت دنیا (ذی الحجه 1314 تا رمضان 1315 ه.ق)، تهران، مجله کتاب ماه تاریخ و جغرافیا، اسفند 1382، شماره 77.
−   حسن زاده، اسماعیل (1386)، تاریخ نگری و تاریخ نگاری عمادالدین کاتب اصفهانی، فصلنامه علمی- پژوهشی علوم انسانی دانشگاه الزهرا (س)، سال هفدهم، شماره 65، تابستان (1386).
−     دولت آبادى، یحیی (1371)، حیات یحیی، ‏تهران، عطار، چ 5.
−     رجب زاده، هاشم (1371)، ژاپن در چشم صحاف باشی، تهران، مجله کلک، شماره 28، تیر 1371.
−     سایکس، سرپرسی (1380)، تاریخ ایران، ترجمه سید محمد تقى فخر داعى گیلانى‏، تهران، افسون‏، چ هفتم‏.
−     صحافباشی، ابراهیم، (1357)، سفرنامه ابراهیم صحافباشی تهرانی، باهتمام محمد مشیری، تهران، شرکت مؤلفان و مترجمان ایران، چ 1.
−     طالبوف، عبد الرحیم (1336)، کتاب احمد یا سفینه طالبی، بی جا، انتشارات گام، چ دوم (از روی چاپ 1319 اسلامبول).
−     طالبوف، عبدالرحیم (1324 ق 1906 م)، مسائل الحیات، تفلیس، مطبعه غیرت.
−     فولکیه، پل (1366)، فلسفه عمومی یا ما بعد الطبیعه، ترجمه یحیی مهدوی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ سوم.
−     کسروی، احمد (1383)، تاریخ مشروطه ایران‏، تهران، امیر کبیر، چ 20.
−     مجد الاسلام کرمانى، احمد (بی‌تا)، سفرنامه کلات، به تحقیق محمد خلیل پور، اصفهان، دانشگاه اصفهان، چ 2.
−     مرتون، اسکات (1364)، تاریخ و فرهنگ ژاپن، ترجمه: مسعود رجب نیا، تهران، امیرکبیر.
−     مفتخری، حسین (1389)، توصیف، تبیین و تفسیر در تحقیقات تاریخی، کتاب ماه تاریخ و جغرافیا، شماره 146.
−     ملیک یانس، ماطه وس خان (1322) (ق)، شمس طالعه یا دولت ژاپون، طهران، مطبعه فاروس.
−     ناظم الاسلام کرمانى (1384)، تاریخ بیدارى ایرانیان‏، تهران، امیرکبیر، چ هفتم.
−     هدایت (مخبر السلطنه)، مهدی قلی، (1385)، خاطرات و خطرات، تهران، زوار، چ 6.
−     هدایت، مهدیقلی (1368)، سفرنامه مکه، به کوشش سید محمد دبیر سیاقی، تهران، تیراژه، چ 1.
−     یوشیدا، ماساهارو، سفرنامه یوشیدا ماساهارو، ترجمه دکتر هاشم رجب زاده (1373)، مشهد، مؤسسه چاپ و انتشارات آستان قدس رضوی.
−      Beckmann, George M. (1957),The Making of the Meiji Constitution: The Oligarchs and the Constitutional Development of Japan, 1868-1891, Publisher: Praeger; New edition edition.
−      Falsafi, shiva (2010), Civil Society and Democracy in Japan, Iran, Iraq and Beyond, Vanderbilt Journal of Transnational Law, Spring, Vanderbilt Journal of Transnational Law.
−      Gordon, Andrew (2003), A Modern History of Japan: From Tokugawa Times to the Present. New York: Oxford University Press.
−      Graham macdonald and Cynthia macdonald (2009), Explanation in Historiography, Blackwell Reference Online, A Companion to the Philosophy of History and Historiography, Edited by: Aviezer Tucker, eISBN: 9781405149082.