ملانصرالدین و مسئله‌ی زنان (تحلیلِ رویکردِ مجلّه‌ی ملانصرالدین به مسئله‌ی زنان)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار تاریخ/ دانشگاه شهید باهنر کرمان.

چکیده

چکیده
توجّهِ مقاله‌ی حاضر بر مسئله‌ی زنان در مجلّه‌ی ملانصرالدین است. با عنایت به این که مجلّه‌ی ملانصرالدین جزوِ مجلّه‌های پیشرو در ربعِ اولِ قرنِ بیستم میلادی در شرق بود، تحلیلِ رویکردِ آن مجلّه نسبت به مسئله‌ی زنان می‌تواند هم آگاهی‌های دست اولی از موقعیّت زنِ ایرانی و مسلمان در اوایل قرن بیستم میلادی در اختیار بگذارد و هم موجبِ آشنایی بیشتر با نحوه‌ی مواجهه‌ی روشنفکرانِ مسلمان با مسئله‌ی زنان شود. از این رو نوشتار حاضر در صددِ پاسخ به این پرسش است که، مجلّه‌ی ملانصرالدین موقعیتِ زنِ مسلمان را چگونه بازتاب داده و دیدگاهش درباره‌ی موقعیتِ زن مسلمان چه بود؟ نتایج پژوهش نشان می‌دهد، مجلّه‌ی ملانصرالدین مسئله‌ی زنان را با رویکردی آسیب‌شناسانه در پنج حوزه‌ی، ازدواجِ زنان، حجاب، آموزشِ زنان، خشونت علیه زنان و آزادیِ زنان موردِ توجه قرار داده و تحت تأثیر اندیشه‌های جدید که در قفقاز رواج داشت راهِ برون رفت از آن موقعیت را آموزش زنان و نقد مستمرِ مخالفانِ آزادیِ زنان می‌داند. روشِ پژوهش در این نوشتار، توصیفی ـ تحلیلی با تکیه بر متنِ اصلیِ مجلّه‌ی ملانصرالدین و اسنادِ دست اول است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Molla Nasreddin and Women (Analyzing Molla Nasreddin Magazine Approach towards Women)

نویسنده [English]

  • Farhad dashtakinia
assistant professor of history at the shahid bahonar university of kerman.
چکیده [English]

Abstract
The focus of the present study is on the issue of women in Molla Nasreddin magazine. Since Molla Nasreddin magazine was one of the leading magazines in the first quarter of the twentieth century in the East, analyzing its approach toward the issue of women can provide first-hand knowledge of the situation of Iranian and Muslim women in the early twentieth century. One can also learn more about the attitudes of Muslim intellectuals towards women. The present paper seeks to answer the following questions: “how did Molla Nasreddin magazine reflect the status of Muslim women?”, and “what was its view towards the status of Muslim women?” The results showed that with a pathological approach Molla Nasreddin magazine had examined women's issue in five areas: women marriage, the veil (Hijab), the education of women, violence against women and the emancipation of women. Under the influence of the new ideas that were common in the Caucasus, the way out of the situation was women's education and continuous criticism against those who disagreed with the women liberation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Molla Nasreddin Magazine
  • Jalil Mohammad Golizadeh
  • Women Issue
  • Women Rights
  • Women Liberation
-     مجله‌ی ملانصرالدین:
1906م: شماره‌ی 29. 1907م: شماره‌هایِ 10، 16، 19، 20، 23، 25، 29، 31، 36، 37، 39، 49. 1908م: شماره‌های 6، 8، 14، 15، 17، 52. 1909م: شماره‌های 42، 45. 1910م: شماره‌ی23. 1914م: شماره‌ی 13. 1921م: شماره‌ی 3. 1925 م: شماره‌های 25 و 36. 1926م: شماره‌های 13، 15، 48. 1927م: شماره‌ی 48.
−     طاهرزاده‌ی صابر، میرزا علی‌اکبر (1977)، هوپ هوپ‌نامه، ترجمه‌ی احمد شفائی، زیر نظر حمید محمدزاده، باکو: نشریات دولتی آذربایجان.
−     کرمانی، میرزا آقاخان (2000)، سه‌مکتوب، به‌کوشش بهرام چوبینه، آلمان: نشرنیما.
−     محمدقلی‌زاده، جلیل (1363)، نمایشنامه‌ی مرده‌ها، درآمد و برگردان هما ناطق، بی‌جا: نشر کمیته‌ی ایران.
−     محمدقلی‌زاده، حمیده (1379)، مونس روزهای زندگی: خاطراتم درباره‌ی جلیل محمدقلی زاده، ترجمه‌ی دلبر ابراهیم‌زاده، تهران: پژوهنده.
−     موریل، جان (1393)، فلسفة طنز، ترجمه‌ی محمود فرجامی و دانیال جعفری، تهران: نشرنی.
−     میل، جان استوارت (1379)، انقیاد زنان، ترجمه‌ی علاء‌الدین طباطبایی، تهران: هرمس.
−      Aygun orucova (2014), “celil memmedguluzade, nin musalman kadininin hayatini ele alan mizahi siirleri” a.u turkiyat arastirmalari enistutusu dergesi, 51, erzrum.
−      celil, memmedguluzade (2004), Eserleri, IV cild, baki: onder nesryyat.
−      Hasan, javadi (2009), “molla nasreddin: political and social weekly’ encyclopedia of iranica. In www. Iranica.com.
−      Hayati, yilmaz, »Mirza Ali Ekber Sabir«, Turk dunyasi incelemeleri dergisi, XXI/1, Yaz 2012.
−      m. Hesenova, G, Misirova (2012), Mirze Elekber sabir- 150: biblioqrafiya, baki: azarbaycan mili kitabxanasi.
−      Slavs and Tatars (2011), the magazaine that would’ve, could’ve, should’ve, zurich: JRP ringer.