اصلاحات میلسپو در ناوگان حمل و نقل ایران(1321-1323)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد تاریخ ایران اسلامی

-

چکیده

چکیده
به دلیل مشکلات اقتصادی ناشی از جنگ جهانی دوم، دولت ایران در تاریخ 21 آبان 1321ش/ 12 نوامبر 1942م، دکتر آرتور میلسپو را با سمت رئیس کل دارایی ایران، به منظور انجام اصلاحات اقتصادی استخدام نمود. یکی از مشکلاتی که میلسپو در راه انجام وظایف خویش با آن مواجه گردید مسئله‎ی حمل و نقل و به ویژه کمبود اتومبیل و لاستیک مناسب بود. نظارت شدید بر اتومبیل‎های شخصی و دولتی، تأسیس بنگاه کارپردازی کشور، تجدید سازمان اداره باربری راه، از جمله اقدامات وی برای حل مشکلات این قسمت بودند؛ اما هیچ یک از این اقدامات به کاهش مشکلات حمل و نقل کمکی نکرد. مهمترین مسئله‏ی ما در مقاله‎ی حاضر که با استفاده از اسناد سازمان اسناد ملی ایران، اسناد مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی وزارت امور خارجه ایران، روزنامه‎ی اطلاعات سالهای 1321 تا 1323ش/ 1942- 1945م، مذاکرات مجلس، همچنین روش توصیف و تحلیل اطلاعات تاریخی، تنظیم گردیده، بررسی وضعیت و مشکلات حمل و نقل کشور در این دوره و اقدامات میلسپو برای رفع  آنها می‎باشد. سوال مقاله این است که به چه دلیل میلسپو نتوانست مشکلات حمل و نقل کشور را رفع نماید؟ فرضیه‎ی ما این است که  نیازهای جنگی متفقین به وسایل حمل و نقل، اصلاحات میلسپو را بی اثر ‏گذاشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Millspaugh Transportation Improvement in Iran (1943-1945)

نویسنده [English]

  • Jamile Azizkhah
master of history of Islamic Iran
چکیده [English]

Abstract
Because of the economic problems caused by the World War II, the government of Iran hired Dr. Arthur Millspaugh as the head of Finance Organization on November 12th, 1942, to carry out the economical reforms. One of the problems Millspaugh encountered to perform his duties, was the issue of transportation, particularly the shortage of cars and suitable tires. Intensive supervision of private and public cars, the establishment of the supplier institution, reorganization of the cargo handling organization, was among his efforts to resolve the problems. However, none of the reforms was effective. The present article used the documents of the National Archives, the documents of the Documentation Center, the diplomatic history of the Ministry of Foreign Affairs, Ettelaat newspaper (1942-1945), and parliamentary negotiations to address the issue under investigation. It implemented analytical –descriptive approach to investigate the problems of transportation at that time and Millspaugh’s efforts to solve them. Our main question is why Millspaugh failed to fix the country's transport problems? Our hypothesis is that Allied military needs to transportation, left Millspaugh reforms ineffective.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Transportation
  • Car Seizures
  • Country’s Supplier Institution
  • Shortage of Tire
  • Allies
-     سازمان اسناد ملی، شماره سند 240013970، محل در آرشیو 215ق3آآ1، صص 1- 3.
-     سازمان اسناد ملی، شماره سند 291001289، محل در آرشیو 135ط 5آج 1، ص 1.
-     سازمان اسناد ملی، شماره مدرک 240013970، محل در آرشیو 215ق 3آآ1، ص 11.
-     مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی، سال 1323، کارتن 52، پرونده 4- 50.
-     مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی، سال 1323، کارتن 52، پرونده 6- 50.
-     مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی، سال 1323، کارتن 52، پرونده 4- 50.
-     مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی، سال 1323، کارتن 52، پرونده 1- 50.
-     مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی، سال 1323، کارتن 52، پرونده 4- 50.
-     مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی، سال 1323، کارتن 49، پرونده 97-3.
-     مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی، سال 1323، کارتن 49، پرونده 8- 64.
-     مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی، سال 1323، کارتن 49، پرونده 51- 7.
-     مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی، سال 1323، کارتن 49، پرونده 69- 7.
-     مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی، سال 1323، کارتن 49، پرونده 79- 7.
-     مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی، سال 1323، کارتن 49، پرونده 3/ 78-7.
-     مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی، سال 1323، کارتن 49، پرونده 65-7.
-     مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی، سال 1323، کارتن 49، پرونده 22-7.
-     مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی، سال 1323، کارتن 49، پرونده 61- 7.
-     مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی، سال 1323، کارتن 49، پرونده 47-7.
-     مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی، سال 1323، کارتن 49، پرونده 45- 7.
-     مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی، سال 1323، کارتن 49، پرونده 95-7.
-     مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی، سال 1323 کارتن 52، پرونده 7- 68.
-     مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی، سال 1323، کارتن 49، پرونده 59- 7.
-     مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی، سال 1323، کارتن 49، پرونده 3- 95.
-     مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی، سال 1323، کارتن 49، پرونده 3- 95.
-     مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی، سال 1323، کارتن 9، پرونده 22-7.
-     مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی، سال 1323، کارتن 49، پرونده 92-7
-     مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی، سال 1323، کارتن 49، پرونده 98-7.
-     مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی، سال 1323، کارتن 52، پرونده 6-68
-     مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی، سال 1323، کارتن 49، پرونده 75-7.
-     مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی، سال 1321 کارتن 2/22، پرونده 5- 57.
کتاب‌ها
-     اسنادی از روابط ایران و انگلیس، به کوشش بهناز زرین کلک، (1383)، تهران: سازمان اسناد و کتابخانه‎ی ملی ایران.
-     الهی، همایون، (1361)، اهمیت استراتژیکی ایران در جنگ جهانی دوم، تهران: دانشگاه تهران.
-     بوندارفسکی، گریگوری لوویچ، (1358)، تاریخ توسعه طلبی آمریکا در ایران، ج 1، تهران: آلفا.
-     تبرائیان، صفاء الدین، (1371)، ایران در اشغال متفقین. تهران: موسسه‌ی خدمات فرهنگی رسا.
-     خان ملک یزدی، محمد، (1362)، غوغای تخلیه‌ی ایران، تهران: سلسله.
-     ذوقی، ایرج، (1368)، ایران و قدرتهای بزرگ در جنگ جهانی دوم، ج 2، تهران: پاژنگ.
-     سفری، محمد علی، (1371)، قلم و سیاست از استعفای رضا شاه تا سقوط مصدق، تهران: نامک.
-     طیرانی، بهروز، (1384)، اسناد احزاب سیاسی ایران، ج 2، تهران: سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران.
-     عاقلی، باقر، (1377)، میرزا احمدخان قوام السلطنه در دوران قاجاریه و پهلوی، تهران: انتشارات جاویدان.
-     عظیمی، فخرالدین، (1372)، بحران دموکراسی در ایران، ترجمه عبدالرضا هوشنگ مهدوی و بیژن نوذری. تهران: نشر البرز.
-     کرباسچی، غلامحسین، (1380)، روزشمار روابط ایران و آمریکا، تهران: بقعه.
-     کیانی، کیانوش، (1379)، ایران در بحران، تهران: سازمان اسناد ملی.
-     لنچافسکی، ژرژ، (1351)، سی سال رقابت غرب و شوروی در ایران، ترجمه حورا یاوری. تهران: انتشارات ابن سینا.
-     میلسپو، آرتور چستر، (1370)، آمریکایی‌ها در ایران، ترجمه عبدالرضا هوشنگ مهدوی، تهران: البرز.
-     مهدی نیا، جعفر، (1363)، زندگی سیاسی رزم آرا، تهران: انتشارات پانوس.
-     یسلسون، آبراهام، (1368)، روابط سیاسی ایران و آمریکا، ج 1، ترجمه محمد باقر آرام، تهران: انتشارات امیر کبیر.
روزنامه اطلاعات
-     اطلاعات، گزارش ماهیانه رئیس کل دارایی، (26/ 4/ 1322)، شماره 5223. صفحه 3.
-       اطلاعات، گزارش ماهیانه رئیس کل دارایی، (30/ 8/ 1322)، شماره 5327، صفحه 4.
-     اطلاعات، گزارش ماهیانه رئیس کل دارایی، (5/ 9/ 1322)، شماره 5340. صفحه 1.
-     اطلاعات، گزارش ماهیانه رئیس کل دارایی، (14/ 9/ 1322)، شماره 5338. صفحه 4.
-     اطلاعات، گزارش ماهیانه رئیس کل دارایی، (9/ 1/ 1323)، شماره 5426. صفحه 4.
-     اطلاعات، (7 /1 / 1322).
-     اطلاعات، (21/ 2/ 1322).
-     اطلاعات، (17/ 11/ 1322).
-     اطلاعات، (17/ 3/ 1322).
-     اطلاعات، (13/ 4/ 1322).
-     اطلاعات، (12/ 5/ 1322).
-     اطلاعات، (15/ 8/ 1322).
-     اطلاعات، (9/ 12/ 1322).
-     اطلاعات، (20/ 2/ 1323).
-     اطلاعات، (14/ 3/ 1323).
-     اطلاعات، (10/ 6/ 1323).
-     مذاکرات مجلس
-     مذاکرات مجلس سیزدهم شورای ملی، (13/ 2/ 1322).
-     مذاکرات مجلس چهاردهم شورای ملی، (14/ 2/ 1323).
-     مذاکرات مجلس سیزدهم شورای ملی، (29/ 2/ 1322).
-     مذاکرات مجلس چهاردهم شورای ملی، (28/ 3/ 1323).
-     مذاکرات مجلس چهاردهم شورای ملی، (3/ 5/ 1323).
-     مذاکرات مجلس چهاردهم شورای ملی، (9/ 9/ 1323).