دوره و شماره: دوره 4، شماره 7، زمستان 1392 (پائیز و زمستان 1392)