دوره و شماره: دوره 4، شماره 6، بهار 1392، صفحه 1-196 (بهار و تابستان 92) 
2. نقش اقلیت‌های دینی در حیات اقتصادی عهد آل بویه

صفحه 1-22

فاطمه اروجی؛ ناصر صدقی؛ اکبر کاظم زاده


7. مشروعیت صفویان و پادشاهی نادر

صفحه 117-138

نوراله عبداللهی؛ علی‌‌اکبر کجباف