دوره و شماره: دوره 14، شماره 37، دی 1402، صفحه 1-179 
چالش ها و راهبردهای دسترسی به اسناد دوره پهلوی

صفحه 23-50

10.22034/jiiph.2023.56614.2434

حامد ایرانشاهی؛ حسین آبادیان؛ باقر علی عادلفر؛ حجت فلاح توتکار