دوره و شماره: دوره 14، شماره 35، تیر 1402، صفحه 1-189 
نقش شاعران در پیدایش و گسترش باورهای شیعی در دورۀ تیموری

صفحه 1-35

10.22034/jiiph.2023.50285.2299

محمدرضا بنی اسدی؛ طاهره عظیم زاده طهرانی؛ محمود مهدوی دامغانی