دوره و شماره: دوره 12، شماره 29، دی 1400، صفحه 1-208 
بررسی برخی مؤلفه‌های تاریخ‎نگاری محلی در آثار باستانی پاریزی

صفحه 1-24

10.22034/jiiph.2021.45330.2187

شکوفه بخشایی شهربابکی؛ علیرضا ابطحی؛ احمد کامرانی فر؛ ابوالفضل حسن آبادی


مشروطه ایران و عثمانی و روشنفکران کرد

صفحه 185-208

10.22034/jiiph.2021.45796.2195

سهراب یزدانی مقدم؛ سیدعدنان برزنجی؛ محمد شادروی منش