دوره و شماره: دوره 12، شماره 27، تابستان 1400، صفحه 1-129