دوره و شماره: دوره 10، شماره 20، پاییز 1398، صفحه 1-147 
4. جریان شناسی سیاسی حزب دموکرات ایران

صفحه 71-91

ثریا عباسی قیداری؛ حسین مفتخری؛ محمدحسین راز نهان؛ علی ططری