دوره و شماره: دوره 10، شماره 18، بهار 1398، صفحه 1-203 
3. وزارت تبلیغات آلمان و سازمان پرورش افکار

صفحه 57-88

محمد سلماسی زاده؛ عباس قدیمی قیداری؛ رضا دهقانی؛ بیژن پروان


6. بررسی تاریخی زمینه‌های آبادانی شهر یزد در دوره‌ی تیموری

صفحه 127-153

کامبیز امیراسمی؛ ابوالحسن فیّاض انوش؛ فریدون اله یاری


8. رویکرد حکومت آق قویونلو نسبت به افکار عمومی

صفحه 181-203

علیرضا کریمی؛ مقصود علی صادقی؛ علی منوچهری