نویسنده = ولی دین پرست
زمینه هاو شرایط گسترش طریقت نقشبندیه در کردستان ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 دی 1402

10.22034/jiiph.2023.55643.2416

رضوان عارف عباس؛ ناصر صدقی؛ ولی دین پرست


بررسی تطبیقی روایت های صفوی و عثمانی در واقعۀ بازپس گیری تبریز (1012ق. / 1603م.)

دوره 14، شماره 37، دی 1402، صفحه 51-78

10.22034/jiiph.2023.55149.2405

محمد علی پرغو؛ ولی دین پرست؛ علیرضا کریمی؛ خلیل محمدی


بررسی و تحلیل تحول مناسبات آق‎قویونلوها با تیموریان در دوره حکمرانی حسن بیگ ترکمان

دوره 13، شماره 30، فروردین 1401، صفحه 51-65

10.22034/jiiph.2022.14822

مسعود شهبازی؛ ولی دین پرست؛ علیرضا کریمی؛ محمد علی پرغو


تحولات زبانی آذربایجان در ‌تاریخ‌نگاری ‌محمدجواد مشکور

دوره 12، شماره 26، فروردین 1400، صفحه 87-110

10.22034/jiiph.2021.12968

فرهاد جعفری؛ ناصر صدقی؛ محمد سلماسی زاده؛ ولی دین پرست


مفهوم انسان کامل و امکان حکمرانی آن در اندیشه سیاسی عرفای ایرانی سده نهم هجری

دوره 10، شماره 21، دی 1398، صفحه 61-86

10.22034/jiiph.2019.10347

ولی دین پرست؛ علیرضا کریمی؛ ناصر صدقی؛ علی قانعی زوارق


اصلاحات یا قانون نامه‌های اوزون حسن در استقرار نظم ایرانی

دوره 4، شماره 7، اسفند 1392، صفحه 51-77

ولی دین پرست؛ اسماعیل حسن زاده