دوره و شماره: دوره 8، شماره 15، مهر 1396، صفحه 1-199 
نادرشاه، مشروعیت و شورش‌های اجتماعی 1139ﻫ.ق – 1152ﻫ.ق/1726م- 1740م

صفحه 143-175

محمد فریدی؛ معصومه قره داغی؛ مقصود علی صادقی؛ منیره کاظمی راشد


بینش و روش محمد کاظم مروی در تاریخ‌نگاری عالم‌آرای نادری

صفحه 177-199

اکرم ناصری؛ عباس سرافرازی؛ زهرا علیزاده بیرجندی