جشن‌های دوران رضاشاه؛ اهداف و دستاوردهای آن در کردستان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تبریز

2 هیات علمی/ دانشگاه تبریز

3 دبیر آموزش و پرورش

چکیده

برپایی جشن‌های گوناگون به مناسبت‌های مختلف و اجرای برنامه‌های گزینشی و ایراد نطق‌ها و خطابه‌های هدفدار یکی از کم‌هزینه‌ترین، عملی‌ترین و در عین حال، زودبازده‌ترین اقدامات برای تبلیغ و تأکید بر تحوّلات جامعه ایران و بزرگ­نمایی خدمات شخص رضاشاه و تهییج احساسات توده مردم بوده‌است؛ بنابراین دولت پهلوی اول اهتمام ویژه‌ای به برگزاری جشن‌های مختلف در راستای همسو ساختن مردم با برنامه مدرن‌سازی و کاستن از موج مخالفت و مقاومت‌ها داشته‌است؛ در این پژوهش تلاش شده است با روش تحلیلی- اسنادی از طریق بررسی اسناد و مدارک آرشیوی و روزنامه‌ها به این پرسش پاسخ داده شود که در دوران پهلوی اول چه جشن‌هایی و با چه اهدافی توسط کارگزاران دولتی در مناطقی چون کردستان اجرا شده و برگزاری این جشن‌ها تا چه حد توانسته است به تثبیت سیاست‌های فرهنگی دولت در منطقه یاری رساند؛ یافته‌های پژوهش نشانگر آنست که برگزاری جشن‌های دولتی دستاوردهای مقطعی داشته و در ایجاد تغییرات پایدار در افکار و رفتار اهالی مناطقی چون کردستان ناتوان بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Celebrations During the Reign of Reza Shah and its Goals and Achievements in Kurdistan

نویسندگان [English]

  • Reza dehghani 1
  • alireza karimi 2
  • hossein rasouli 3
1 univercity of tabriz
2 univarcity of tabriz
3 teacher of the ministry of education
چکیده [English]

Holding various celebrations for different occasions, running picked programs, and giving purposeful speeches and sermons could be one of the least costly, most practical, and at the same time, the most efficient actions for promoting and stressing the changes in Iran’s society in the Pahlavi era and also highlighting the Reza Shah’s services and provoking the feelings of the mass of people so Pahlavi’s government made a particular attempt to persuade people to support the modernization program and diminishing the wave of opposition and resistance.
In this study, it has been aimed through analysis-documentation method by going through the documents, archival evidences and newspapers to answer questions like these: Which celebrations were held by government agents in areas such as Kurdistan? And how far have these celebrations been able to strengthen the governmental cultural policies in the area? The findings of the researcher show that holding public celebrations had temporary achievements and failed to make lasting changes in the thought and behavior of people in areas like Kurdistan.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Celebrations
  • Reza Shah
  • Pahlavi I
  • Kurdistan
  • Cultural policy
اسناد، سازمان اسناد ملی ایران
−    سازمان اسناد ملی ایران، شناسه سند: 298/290، بازیابی12/1/298
−    _____________، شناسه سند: 6542/290، بازیابی 12/1/6542
−    _____________، شناسه سند: 243/293، بازیابی 12/1/8832
−    _____________، شناسه سند: 23059/297
−    _____________، شناسه سند: 25426/297
−    _____________، شناسه سند: 28690/297
−    _____________، شناسه سند: 28753/297
−    _____________، شناسه سند: 30929/297
−    سازمان اسناد ملی ایران، شعبه همدان، شناسه سند: 1060/297/91
کتاب‌ها
-     اکبری، محمد علی (1394)، تبار شناسی هویت جدید ایرانی (عصر قاجاریه و پهلوی اول)تهران، علمی فرهنگی.
-     سالنامه معارف کردستان، سال تحصیلی 1316-1315، تهران، اقبال.
-     سنندجی، میرزا شکرا... (1366)، تحفه ناصری در تاریخ و جغرافیای کردستان، تهران، امیرکبیر.
-     شمیم، علی اصغر (1312)، کردستان، تبریز، امید.
-     صفایی، ابراهیم (1356)، (1) رضاشاه در آینه‌ی خاطرات، تهران، وزارت فرهنگ و هنر.
-     صفایی، ابراهیم (1356)، (2) رضاشاه کبیر و تحولات فرهنگی ایران، تهران، انتشارات وزارت فرهنگ و هنر.
-     صلاح، مهدی (1384)، کشف حجاب زمینه‌ها، واکنش‌ها و پیامدها، تهران، مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی.
-     مردوخ کردستانی، محمد (1379)، تاریخ مردوخ، تهران، کارنگ.
-     وزارت فرهنگ، سالنامه و آمار 1319-1320 و 1320-1321 و 1321-1322، تهران، بی‌نا، 1322.
مقالات
−    امن خانی، عیسی و علی مددی، منا (1393)، فردوسی و گفتمان مدرن ایرانی، جستارهای ادبی، شماره‌‌ی 185، صص 88-65.
-     بیات، مسعود (1385)، واکنش گروههای اجتماعی زنجان به نوسازی در عصر رضاشاه، مجله علوم انسانی دانشگاه الزهرا، ش 60، صص 76-49.
-   دلفانی، محمود (1375)، سازمان پرورش افکار، جستاری بر سازمان‌ها و سیاست‌های فرهنگی ایران در دوره‌ی رضاشاه، مجله‌‌‌ی گنجینه‌‌‌ی اسناد، شماره‌های 21 و 22، صص 94-70.
-     رنجبر، محمدعلی (1394)، کشف حجاب در فارس، برنامه‌ها و مقاومت‌ها، گنجینه اسناد، دوره 25، ش 3، صص 95-70.
روزنامه و مجلات
−    روزنامه اطلاعات، سال 1311 شماره: 2148.
−    _________، سال 1312 شماره های: 2312؛ 2313؛ 2420؛ 2433.
−    _________، سال 1313 شماره‌های: 2672؛ 2677؛ 2701؛ 2711؛ 2722؛ 2723؛ 2727؛ 2735؛ 2736؛ 2737؛ 2738.
−    _________، سال 1315 شماره‌های: 2741؛ 3018؛ 3059؛ 3078.
−    _________، سال 1316 شماره‌های عصر: 3362؛ 3390؛ شماره‌های صبح: 263؛ 264؛ 339.
−    ________، سال 1317 شماره‌های 3757؛ 3771.
−    ________، سال 1318 شماره‌های 4069؛ 4095؛ 4129؛ 4130.
−    ________، سال 1319 شماره‌های : 4418؛ 4444؛ 4478.
−    ________، سال 1320 شماره‌های: 4761؛ 4787.
−    روزنامه کوردستان، سال اوّل، ش3، 24 دی1324.
−    _________، سال اول، ش11، 17بهمن 1324.
−    _________، سال اول، ش28، 7 فروردین 1325.
−    _________، سال اول، ش39، 4 اردیبهشت 1325.