دوره و شماره: دوره 6، شماره 10، بهار 1394، صفحه 1-205 (بهار و تابستان 94) 
8. طب عامیانه در ایران عصر ناصری

صفحه 171-201

جلیل نائبیان؛ رضا دهقانی؛ جواد علی پور سیلاب