دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقالات آماده چاپ که در یکی از شماره های آتی منتشر خواهد شد.
(ترتیب مقالات تاثیری در اولویت انتشار ندارد.)
1. زمینه های ایجاد، عملکرد و دگرگونیهای منصب سرداری خراسان در روزگار صفوی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 تیر 1400

مقصودعلی صادقی گندمانی؛ علیرضا کریمی؛ رضا دهقانی؛ مرتضی دولت آبادی


2. واکاوی عوامل اقتصادی در تداوم و تحول مراسم آیینی و سوگواری خراسان با تاکید بر شهر مشهد عصر قاجار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 تیر 1400

علی روحانی قوچانی؛ شهرزاد ساسان پور؛ حسین آبادیان؛ منیره کاظمی


3. بررسی و تحلیل تحول مناسبات آق‌قویونلوها با تیموریان در دوره حکمرانی حسن بیگ ترکمان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 تیر 1400

مسعود شهبازی؛ ولی دین پرست؛ علیرضا کریمی؛ محمد علی پرغو


4. تأثیر بحران نقره بر اقتصاد غزنویان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 تیر 1400

سجاد کاظمی؛ علی بحرانی پور؛ لیدا مودت


5. مؤلفه های هویت ملی ایرانی در دیوان اشعار ابوالقاسم لاهوتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 تیر 1400

پروانه نادرنژاد؛ علیرضا ملائی توانی


6. بازتاب تاریخ‌نگاری هنر در تاریخ‌نگاری سیاسی صفویان (با تأکید بر هنر خوشنویسی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 تیر 1400

شهاب شهیدانی؛ محمد علی نعمتی؛ سید علاء الدین شاهرخی؛ جهانبخش ثواقب


7. بررسی نقش رویکرد حدیث محوری در گسترش تیغ‌زنی و قمه‌زنی در دوره صفویه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 تیر 1400

وصال حسین اف؛ محمدرضا جباری


8. روابط شاه اسماعیل صفوی با سلطان قانصو غوری مملوکی به روایت ابن ایاس، مورخ ممالیک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 تیر 1400

رضا دشتی


9. تأثیر فقه شیعه بر جایگاه زنان در نظام خانواده عصر قاجار (از آغاز تا مشروطیت 1210-1324 ﻫ./1796-1906 م.)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 تیر 1400

نائله شریعتی؛ محسن بهرام نژاد؛ باقرعلی عادل فر؛ حجت فلاح توتکار


10. مناسبات عباس میرزا با کلیسای اچمیادزین با تکیه بر اسنادآرشیوی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 آبان 1400

فاطمه اورجی


11. رویکرد حکومت صفویه پیرامون کانون ها و مراکز شکل گیری افکار عمومی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 تیر 1400

علی منوچهری؛ علیرضا کریمی؛ مقصود علی صادقی


12. شکل‏گیری مدارس فرانسوی در سنندج در اواخر عهد قاجار (1310-1331ق.)؛ کارکردها و واکنش‌ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 تیر 1400

پرستو مظفری؛ محسن رحمتی؛ جهانبخش ثواقب


13. بررسی بسامد و انواع کارکردهای شعر فارسی و عربی در متون تاریخی فارسی قرن هفتم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 تیر 1400

حسن اسدزاده خانقاه؛ محمد ابراهیم پور نمین؛ خسرو جلیلی کهنه شهری


14. چالش تولید کارگاهی فرش در دورة قاجار با تحولات متأثر از انقلاب صنعتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 تیر 1400

مقصود علی صادقی؛ سید هاشم آقاجری؛ حمیدرضا آریان فر


15. بررسی برخی مولفه های تاریخ نگاری محلی در آثار باستانی پاریزی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 شهریور 1400

شکوفه بخشایی شهربابکی؛ علیرضا ابطحی؛ احمد کامرانی فر؛ ابوالفضل حسن آبادی


16. بررسی ساختار نظام اداری و سیاسی در آذربایجان عصر ناصری و مظفری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 مرداد 1400

سهیلا شکری؛ میرهادی حسینی؛ حسین محمدی؛ کاظم میقانی


17. مشروطه ایران و عثمانی و روشنفکران کرد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 شهریور 1400

سیدعدنان برزنجی؛ سهراب یزدانی مقدم؛ محمد شادروی منش


18. بررسی پدیده غزا (جهاد) در مرزهای شمالی قفقاز از خلافت اموی تا جنگ ملازگرد(40ق-463ق/660- 1071م)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 شهریور 1400

اسماعیل شمس


19. سیمای پادشاه و شاهزادگان قاجاری در رمان تاریخی آقا محمدخان قاجار نوشته حسینقلی میرزا سالور (عمادالسلطنه)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 آبان 1400

زهرا حاتمی


20. روند کسری بودجه و راهکارهای تامین آن در عصر قاجار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 آبان 1400

حسین احمدی رهبریان؛ مقصود علی صادقی


21. نقش جشن‌های برگزارشده در آذربایجان دوره رضاشاه پهلوی از منظر اشاعه سبک زندگی جدید

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 آبان 1400

جعفر قلی پور؛ غلامعلی پاشازاده


22. دترمینیسم اقلیم شناختی ابن خلدون و پیدایش علوم و تمدن بشری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 آبان 1400

شیرزاد خزائی