دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
مقالات آماده چاپ که در یکی از شماره های آتی منتشر خواهد شد.
(ترتیب مقالات تاثیری در اولویت انتشار ندارد.)
1. زمینه های ایجاد، عملکرد و دگرگونیهای منصب سرداری خراسان در روزگار صفوی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 تیر 1400

مقصودعلی صادقی گندمانی؛ علیرضا کریمی؛ رضا دهقانی؛ مرتضی دولت آبادی


2. واکاوی عوامل اقتصادی در تداوم و تحول مراسم آیینی و سوگواری خراسان با تاکید بر شهر مشهد عصر قاجار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 تیر 1400

علی روحانی قوچانی؛ شهرزاد ساسان پور؛ حسین آبادیان؛ منیره کاظمی


3. بررسی و تحلیل تحول مناسبات آق‌قویونلوها با تیموریان در دوره حکمرانی حسن بیگ ترکمان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 تیر 1400

مسعود شهبازی؛ ولی دین پرست؛ علیرضا کریمی؛ محمد علی پرغو


4. تأثیر بحران نقره بر اقتصاد غزنویان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 تیر 1400

سجاد کاظمی؛ علی بحرانی پور؛ لیدا مودت


5. مؤلفه های هویت ملی ایرانی در دیوان اشعار ابوالقاسم لاهوتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 تیر 1400

پروانه نادرنژاد؛ علیرضا ملائی توانی


6. مناسبات عباس میرزا با کلیسای اچمیادزین با تکیه بر اسنادآرشیوی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 تیر 1400

فاطمه اورجی


7. بازتاب تاریخ‌نگاری هنر در تاریخ‌نگاری سیاسی صفویان (با تأکید بر هنر خوشنویسی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 تیر 1400

شهاب شهیدانی؛ محمد علی نعمتی؛ سید علاء الدین شاهرخی؛ جهانبخش ثواقب


8. بررسی نقش رویکرد حدیث محوری در گسترش تیغ‌زنی و قمه‌زنی در دوره صفویه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 تیر 1400

وصال حسین اف؛ محمدرضا جباری


9. روابط شاه اسماعیل صفوی با سلطان قانصو غوری مملوکی به روایت ابن ایاس، مورخ ممالیک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 تیر 1400

رضا دشتی


10. تأثیر فقه شیعه بر جایگاه زنان در نظام خانواده عصر قاجار (از آغاز تا مشروطیت 1210-1324 ﻫ./1796-1906 م.)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 تیر 1400

نائله شریعتی؛ محسن بهرام نژاد؛ باقرعلی عادل فر؛ حجت فلاح توتکار


11. رویکرد حکومت صفویه پیرامون کانون ها و مراکز شکل گیری افکار عمومی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 تیر 1400

علی منوچهری؛ علیرضا کریمی؛ مقصود علی صادقی


12. شکل‏گیری مدارس فرانسوی در سنندج در اواخر عهد قاجار (1310-1331ق.)؛ کارکردها و واکنش‌ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 تیر 1400

پرستو مظفری؛ محسن رحمتی؛ جهانبخش ثواقب


13. بررسی بسامد و انواع کارکردهای شعر فارسی و عربی در متون تاریخی فارسی قرن هفتم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 تیر 1400

حسن اسدزاده خانقاه؛ محمد ابراهیم پور نمین؛ خسرو جلیلی کهنه شهری


14. چالش تولید کارگاهی فرش در دورة قاجار با تحولات متأثر از انقلاب صنعتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 تیر 1400

مقصود علی صادقی؛ سید هاشم آقاجری؛ حمیدرضا آریان فر


15. Resumption of Mehregān Festivals and Nowruz in Abbasid Court from (The first era of the Abbasids)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 تیر 1400

حمید اشرفی خیرآبادی؛ سید ابوالفضل رضوی


16. Khajeh Nasir al-Din Tusi, the Guide of the Mongol Ilkhans towards Iranian and Islamic Civilization (Based on the Writings of Khajeh Nasir)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 تیر 1400

علیرضا کریمی؛ رحیم کاویانی


17. The Socio-Political Aspect of Religious Terminologies in Medieval Iran: The Case of “akhbārī-uṣūlī” in Kitāb al-Naqḍ Written by ʻAbd al-Jalīl Qazwīnī Rāzī (d. 560/1165)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 تیر 1400

سیدمحمدهادی گرامی


18. The Historical Sociology of Recreating the Concept of "Iran" in the ‘History of Alam Arāy-e Abbāsi’

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 تیر 1400

رقیه جوادی؛ فریدون اله یاری


19. The Three Famines and the Makings of a Malthusian Catastrophe in Iran, 1869-1944

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 مرداد 1400

محمدقلی مجد


20. بررسی ساختار نظام اداری و سیاسی در آذربایجان عصر ناصری و مظفری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 مرداد 1400

سهیلا شکری؛ میرهادی حسینی؛ حسین محمدی؛ کاظم میقانی