دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقالات آماده چاپ که در یکی از شماره های آتی منتشر خواهد شد.
(ترتیب مقالات تاثیری در اولویت انتشار ندارد.)
چالش تولید کارگاهی فرش در دورة قاجار با تحولات متأثر از انقلاب صنعتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 تیر 1400

مقصود علی صادقی؛ سید هاشم آقاجری؛ حمیدرضا آریان فر


:Black Sea or Sea of Trebizond Significance of Trebizond Port in Persians’ knowledge of Black Sea in the Middle Ages

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 فروردین 1401

احمد فضلی نژاد؛ عبدالرسول خیراندیش؛ فرج الله احمدی


گفتمان کاوی انتقادی خاطرات سردار مریم بختیاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 مهر 1401

سمیه عباسی؛ سمیه خانی پور


ابزارهای اجرای سیاست در دربار سلطان حسین بایقرا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 آبان 1401

سید علی مزینانی


بررسی عملکرد میلسپو در تعدیل و تثیبت قیمت ها در ایران (1323- 1321 ش)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 آذر 1401

محمد بخیتاری


از ظهور در پارادایمِ سنت تا افول در پارادایمِ مدرن: جایگاه صفویان در تاریخنگاری دوره‌ی قاجار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 آذر 1401

حمید صادقی؛ نزهت احمدی؛ مرتضی دهقان نژاد


گونه‌شناسی ازدواج‌های سیاسی سلجوقیان (590 ـ 447ق)؛ آثار و پیامدها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 آذر 1401

حمیده دانشجو؛ فخری زنگی آبادی


اهمیت کتاب «مواهب الهی» برای تاریخ اجتماعی آل مظفر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 آذر 1401

جمشید نوروزی؛ مژگان صادقی فرد


مالکیت ارضی نزد دهخدای صوراسرافیل؛ تبیین یک تناقض

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 بهمن 1401

سید هاشم آقاجری؛ مهدی زمانی


آل ساج

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 بهمن 1401

جواد هروی


اقشار برخوردار از سیورغال در عصر تیموریان و امتیازات آنان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 بهمن 1401

شهرزاد ساسان پور


بررسی و نقد و تحلیل تکنیک‌های روایی میرزاحیدر دوغلات در تاریخ رشیدی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 بهمن 1401

10.22034/jiiph.2023.50329.2301

الهام ترکاشوند؛ علی محمدی


تحلیلی بر رویکرد محمدامین رسول‌زاده و نشریه تکامل نسبت به تحولات دوره مشروطیت ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 بهمن 1401

10.22034/jiiph.2023.54323.2385

محمد مهدی مرادی خلج؛ فرهاد نوبخت


تحلیل اعلامیه‌های رضاخان از درگیری‌های داخلی تا تغییر سلطنت(1299-1304خ.)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 بهمن 1401

10.22034/jiiph.2023.54408.2388

عباس پناهی؛ معصومه حنیفه