نویسنده = مقصود علی صادقی
چالش تولید کارگاهی فرش در دورة قاجار با تحولات متأثر از انقلاب صنعتی

دوره 14، شماره 34، فروردین 1402، صفحه 1-24

10.22034/jiiph.2023.44854.2178

حمیدرضا آریان فر؛ مقصود علی صادقی؛ سید هاشم آقاجری


عملکرد حکومت صفویه پیرامون کانون‌ها و مراکز شکل‌گیری افکار عمومی

دوره 13، شماره 32، مهر 1401، صفحه 147-171

10.22034/jiiph.2022.43929.2158

علی منوچهری؛ علیرضا کریمی؛ مقصود علی صادقی


زمینه‎های ایجاد، عملکرد و دگرگونی‎های منصب سرداریِ خراسان در دوره متأخّر صفوی

دوره 12، شماره 29، دی 1400، صفحه 97-124

10.22034/jiiph.2021.14381

مقصود علی صادقی؛ علیرضا کریمی؛ رضا دهقانی؛ مرتضی دولت آبادی