اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

عباس قدیمی قیداری

تاریخ معاصر ایران - روش تحقیق و تاریخ نگاری استاد دانشگاه تبریز

asatid.tabrizu.ac.ir/fa/pages/default.aspx?ghadimi
ghadimitabrizu.ac.ir
041-33392317
0000-0002-9582-7056

سردبیر

غلامعلی پاشازاده

تاریخ ایران عصر قاجارو عثمانی دانشیار دانشگاه تبریز

asatid.tabrizu.ac.ir/fa/pages/userinfo.aspx?gh.pashazadeh
a.pashazadehtabrizu.ac.ir
04133392266

اعضای هیات تحریریه

فاطمه اورجی

تاریخ دوره طاهریان،صفاریان،سامانیان،غزنویان دانشیار-دانشگاه تبریز

asatid.tabrizu.ac.ir/fa/pages/userinfo.aspx?orouji
foroujitabrizu.ac.ir
04133392315

محسن بهرام نژاد

تاریخ دوره صفویان دانشیار-دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)

www.ikiu.ac.ir/members/?id=3&lang=0
bahramnejadhum.ikiu.ac.ir

مسعود بیات

تاریخ ایران دوره میانه دانشیار-دانشگاه زنجان

masoud.bayatznu.ac.ir
09141861643

غلامعلی پاشازاده

تاریخ ایران عصر قاجارو عثمانی دانشیار-دانشگاه تبریز

asatid.tabrizu.ac.ir/fa/pages/userinfo.aspx?gh.pashazadeh
a.pashazadehtabrizu.ac.ir
09123052100

نصراله پور محمدی املشی

تاریخ ایران بعد از اسلام دانشیار دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین

ikiu.ac.ir/~amlashi
amlashihum.ikiu.ac.ir

حمید حاجیان پور

تاریخ ایران بعد از اسلام (دوره صفویه) دانشیار-دانشگاه شیراز

hamidhajianpourshirazu.ac.ir

اسماعیل حسن زاده

تاریخ ایلخانان تا صفوی دانشیار-دانشگاه الزهراء

e.hassanzadehalzahra.ac.ir

حسن حضرتی

تاریخ اسلام و تاریخ عثمانی دانشیار- دانشگاه تهران

hazratiut.ac.ir

رضا دهقانی

تاریخ ایران بعد از اسلام و تاریخ عثمانی دانشیار-دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران

asatid.tabrizu.ac.ir/fa/pages/default.aspx?r.dehgani
rdehganitabrizu.ac.ir

ولی دین پرست

تاریخ ایران عصر تیموریان و ترکمانان دانشیار-دانشگاه تبریز

asatid.tabrizu.ac.ir/fa/pages/userinfo.aspx?dinparast
v.dinparasttabrizu.ac.ir
09141027411

محمد سلماسی زاده

تاریخ ایران بعداز اسلام (تاریخ معاصر ایران+مدرنیته و توسعه) دانشیار-دانشگاه تبریز

asatid.tabrizu.ac.ir/fa/pages/default.aspx?msalmasizadeh
msalmasizadehtabrizu.ac.ir
09126499089

مقصود علی صادقی

تاریخ ـ عصر صفویه دانشیار-دانشگاه تربیت مدرس

m_sadeghimodares.ac.ir
09144157005

ناصر صدقی

تاریخ سلجوقیان- جامعه شناسی تاریخی ایران- روش شناسی و روشهای تحقیق در تاریخ- تاریخ نگاری اسلامی و ایرانی استاد- دانشگاه تبریز

asatid.tabrizu.ac.ir
n_sedghitabrizu.ac.ir
041-33392308-33392275

عباس قدیمی قیداری

تاریخ معاصر ایران - روش تحقیق و تاریخ نگاری استاد دانشگاه تبریز

asatid.tabrizu.ac.ir/fa/pages/default.aspx?ghadimi
ghadimitabrizu.ac.ir
041-33392317

علیرضا کریمی

تاریخ ایران بعد از اسلام (از حمله مغول تا پایان صفویه، دوره پهلوی دوم) دانشیار- 'گروه تاریخ دانشگاه تبریز

asatid.tabrizu.ac.ir/fa/pages/default.aspx?ali_karimi
ali_karimitabrizu.ac.ir
041-33392267

علیرضا ملائی توانی

تاریخ معاصر استاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

www.ihcs.ac.ir/history/fa/page/1098/
amollaiyahcs.ir

اعضای هیات تحریریه بین المللی

ویلم فلور

تاریخ پژوهشگر تاریخ ایران

willem.floorgmail.com

ژانت آفاری

تاریخ استاد دانشگاه کالیفرنیا در سنتاباربارا

janetafarygmail.com

کریستف ورنر

تاریخ استاد دانشگاه بامبرگ آلمان

christoph.werneruni-bamberg.de

جان وودز

تاریخ ایران (تیموریان) استاد بازنشسته دانشگاه شیکاگو

history.uchicago.edu/directory/john-e-woods
j-woodsuchicago.edu

رودی متی

تاریخ استاد دانشگاه دلاوار

mattheeudel.edu

آلبرتو کانترا گلرا

تاریخ استاد دانشگاه برلین

alberto.canterafu-berlin.de

جیمز گستاوسون

تاریخ دانشیار دانشگاه ایالتی ایندیانا

james.gustafsonindstate.edu

ویراستار ادبی

محمد ابراهیم پور نمین

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد آستارا

mo.ebrahimpouriau.ac.ir