دلائل و زمینه های ظهور مدعیان مذهبی در سده های میانه تاریخ ایران ( با تاکید بر سده های 5 تا 9ق)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه تاریخ دانشگاه مازندران- بابلسر- ایران

2 کارشناسی ارشد تاریخ ایران بعد از اسلام-دانشگاه مازندران

10.22034/jiiph.2024.59416.2483

چکیده

تاریخ ایران و اسلام همواره با مدعیان دروغین و تفکرات بدعت‌آمیز دینی- مذهبی روبه‌رو بوده است. بخش قابل توجهی از مدعیان دروغین نبوت(متنبیان)، امامت و مهدویت(متهمدیان)در سده های میانه تاریخ ایران به ویژه سده های پنجم تا نهم هجری ظاهر شدند که خود رمزگشایی از آن را برای متخصصان امر ضروری می سازد. در همین راستا پژوهش در پی پاسخ به این پرسش بنیادین که دلایل و زمینه‌های ظهور مدعیان مذهبی در سده های پنجم تا نهم هجری تاریخ ایران کدام است؟ به روش توصیفی-تحلیلی دریافته است که عوامل متعدد و متنوعی در شکل گیری، تقویت و تداوم این گونه رخدادها نقش داشته است. پیشینه تاریخی و بینش سیاسی-مذهبی روز، اعتقادات و باورهای مذهبی، تاثیر تفکرات ملل و نحل مختلف، نارضایتی های عمومی منتج از شکاف بین دولت و ملت و نیز اعمال سیاست ظلم و ستم نسبت به قاطبه جامعه از سوی حکومتها این دوره از تاریخ ایران، فقدان و یا تضعیف مشروعیت حکومتهای ذاتا بیگانه این مقطع و در نهایت تامین منافع مادی و معنوی اشخاص و یا جریان های حامی و مبلغ آنان در ظهور مدعیان دروغین مذهبی نقش داشته است. پژوهش در یک رویکرد کلان، الگو و رهیافتی جهت فهم این گونه تحولات در تاریخ ایران و اسلام ارائه داده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The reasons and backgrounds for the emergence of religious claimants during the Midieval era of Iranian history (with an emphasis on the 5th to 9th centuries AH)

نویسندگان [English]

  • emamali shabani 1
  • zeinab abbasirami 2
1 Associate Professor ,Department of History, Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Mazandaran, Babolsar, Iran.
2 Master of History of Iran after Islam-mazandaran university
چکیده [English]

The history of Iran and Islam has consistently grappled with deceptive claimants and the rise of innovative religious ideologies. A substantial number of false claimants to prophethood, imamate, and messiahship surfaced during the Midieval era of Iranian history, notably in the 5th to 9th centuries AH, necessitating experts to decipher this phenomenon. Employing a descriptive-analytical methodology, this research aims to address the fundamental question: What are the reasons and backgrounds for the emergence of religious claimants in the 5th to 9th centuries AH in the history of Iran? The study reveals that diverse factors played a pivotal role in the formation, fortification, and perpetuation of such occurrences. Historical backdrop, contemporary political-religious perspectives, religious beliefs, the influence of various sectarian ideologies, public discontent arising from the disconnect between the government and the people, and the imposition of oppressive policies by governments during this period of Iranian history all contributed to the lack or erosion of legitimacy of governments which were inherently alien in this era. Ultimately, the pursuit of material and spiritual interests by individuals or supporting factions played a role in the emergence of false religious claimants. This research furnishes a comprehensive framework and approach for comprehending these transformations in the history of Iran and Islam.

کلیدواژه‌ها [English]

  • emergence of religious claimants
  • reasons and backgrounds
  • Iranian history
  • during the Midieval era
  • 5th to 9th centuries AH