تاریخ تحول مفهومی ملت قانون گذار در مجلس موسس مشروطه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی تاریخ ایران بعد از اسلام پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی تهران

2 عضو هئیت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی تهران

10.22034/jiiph.2024.58183.2461

چکیده

در آستانۀ دورانِ جدید، مفهوم رعایای ایران دچار گسست و تحول مضمونی گردید. در دورانِ پیش از مشروطیت، به ویژه در دورۀ ناصرالدین شاه با ادارک زمان نوین و ترویج آگاهی مدرن، نوعی گسل نسلی ایجاد شد و مبلغان الگوهای نوین، بر مضامینی مانند تاسیس عدالت خانه، دارالشورای ملی برای فراهم شدن شرایطِ امکان دفاع از حقوق عامه تاکید نمودند. این تحولات که تحت تاثیر مدرنیتۀ اروپایی ایجاد شده بود زمینه های گذار به مفهومی نوین از ملت را در ایران فراهم کرد. لذا پرسش این است: تحول معنایی مفهوم ملت قانونگذار در زیرلایۀ اجتماعی با وجود نظام سنت شرعی در امر قانون گذاری چگونه تثبیت گردید؟ با روش تاریخ مفهومی تلاش می گردد شیوۀ زایایی و انضمام یافتگیِ مفهوم جدید ملت در ایران تفسیر شود. زایشِ مفهومِ ملت «قانونگذار»، در گفتار وکلای مجلس موسس، تجربۀ جدیدی بود که مطابق متمم مصوب قانون اساسی، ملت ایران و قانونگذاران نایب آن، منشا مشروعیت نظام جدید بودند و مضامینی از قبیل حاکمیت ارادۀ ملت، لزوم پاسخگویی مجریان دولتی، سلطنت محدود و تعهد در قبال ملت، در عمل نهادینه گردیدند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The history of the conceptual evolution of the legislative nation in the Constituent Assembly

نویسندگان [English]

  • iraj soori 1
  • ali reza mollaiy 2
1 Tehran Institute of Humanities and Cultural StudiesPhD student of Iranian History after Islam, Institute of Humanities and Cultural Studies
2 Member of the scientific faculty of Tehran Research Institute of Humanities and Cultural Studies
چکیده [English]

At the threshold of the new era, the concept of Iran's subjects underwent a break and thematic transformation. In the pre-constitutional era, especially during the era of Naseri, with the realization of the modern era and the promotion of modern awareness, a kind of generational fault was created, and the preachers of the new models emphasized themes such as the establishment of the House of Justice, the National Council, in order to provide the conditions for the possibility of defending public rights. they did These developments, which were created under the influence of European modernity, provided the grounds for a transition to a new concept of the nation in Iran. Therefore, the question is: How was the semantic evolution of the concept of the law-making nation established in the social substratum with the existence of the Sharia tradition system in the matter of legislation? With the method of conceptual history, an attempt is made to interpret the method of reproduction and integration of the new concept of nation in Iran. The birth of the concept of the "legislator" nation, in the speech of the lawyers of the Constituent Assembly, was a new experience that according to the approved amendment to the constitution, the nation of Iran and its deputy legislators were the source of the legitimacy of the new system, and themes such as the sovereignty of the will of the nation, the need for accountability of government officials, limited monarchy and commitment to the nation were institutionalized in practice

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Legislative Nation"
  • " Constituent Assembly"
  • "New Awareness"
  • "Modernity"
  • "Tradition"