عوامل موثر بر همگرایی ترکمانان صوفی آناتولی با صفویان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 تاریخ اسلام، دانشکده قرآن و حدیث، دانشگاه بین المللی مذاهب اسلامی، تهران، ایران.

2 گروه تاریخ و تمدن ملل اسلامی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

10.22034/jiiph.2024.51484.2324

چکیده

تصوف عامیانه یا غیرشهری به عنوان یکی از جریانهای صوفیانه مهم در آناتولی دوره عثمانی، از آغاز شکل‌گیری حکومت عثمانی در جامعه و دولت عثمانی حضور پررنگی داشت. از حدود نیمه قرن نهم هجری به تدریج، مشروعیت حاکمیت عثمانی‌ها در میان پیروان تصوف عامیانه کم‌رنگ گردید. اگرچه سیاستهای عثمانی نسبت به ترکمانان کوچ‌نشین و نیمه‌کوچ‌نشین آناتولی که پیرو این جریان صوفیانه بودند، در واگرایی آنها از عثمانی‌ها نقش مهمی ایفا کرد، اما جذابیت‌های موجود در نهضت صفویان نیز، در گرایش آنها تاثیرگذار بود.
اینکه مهمترین عوامل تاریخی مؤثر در همگرایی ترکمانان صوفی‌مسلک آناتولی با صفویان چه بوده اند؛ یافته ها حاکی از آن است که گرایشِ ترکمانان مذکور به دعوت صفویان ریشه در وابستگی معنوی ایشان به طریقت صفویه و عوامل ایجابی موجود در نهضت صفوی داشت. در واقع، طریقت صفوی در دوره رهبری خواجه علی وجهۀ عامیانه و عامه‌پسند به خود گرفت. این تحول، از عوامل مهمِ گرایش عمدۀ پیروان تصوف عامیانه به صفویان بود. با تبلیغات خلفای صفویان در آناتولی، ترکمانان زیادی بنابر عوامل ایجابی موجود در دعوت آنها مانند غزا و جهاد، سیادت صفویان، توجه و احترام آنها به‌هویت و زبان ترکی جذب گردیدند و در نهایت یاریگر مرشدشان اسماعیل‌میرزا در تشکیل حکومت صفویه شدند. شواهد مختلف نشان می‌دهد حروفیه که پیش از انتشار در آناتولی با صفویان پیوند خورده بود با ارتباطی‌که در قرن نهم هجری با بکتاشیان یافت زمینه‌ساز اتصال آنها به صفویان گردیده است. مقاله حاضر با روش توصیفی – تحلیلی در پی واکاوی عوامل موثر بر این همگرایی خواهد بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Factors affecting the convergence of the Sufi Turkomans of Anatolia with the Safavids

نویسندگان [English]

  • Mahdi Jamalifar 1
  • Mahdi Ebadi 2
1 Department of Islamic History, Faculty of Quran and Hadith, International University of Islamic Denominations, Tehran, Iran.
2 Department of History of Civilization of Islamic Nations, Payame Noor University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Abstract
Common or non-urban Sufism, as one of the most important Sufi currents in Ottoman Anatolia, has been present in the society and the Ottoman government since the formation of the Ottoman Empire. From about the middle of the ninth century AH (Anno Hegirae), the legitimacy of Ottoman rule among the followers of popular Sufism gradually diminished. Although the Ottoman policies towards the nomadic and semi-nomadic Anatolian Turkomans who followed this Sufi movement played an important role in their divergence from the Ottomans, the tendency of these Turkmens to invite the Safavids was rooted in their spiritual affiliation with the Safavid religion and the positive factors in the Safavid movement. In fact, the Safavid principle took on a popular character during his leadership. This change was one of the important factors in the main tendency of the followers of popular Sufism towards the Safavids. With the propaganda of the Safavid caliphs in Anatolia, many Turkmens were attracted to their identity and Turkish language due to the positive factors in their invitation, such as Ghaza and Jihad, Safavid sovereignty, and finally their mentor, Ismail Mirza, became the Safavid's figure. Various evidences show that Hurufism, which was associated with the Safavids before its publication in Anatolia, found a connection with the Bektashis in the ninth century AH, and their connection with the Safavids became open.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Folk Sufism
  • Safavids
  • Anatolian Sufi Turkmens
  • Hurufism
  • Bektashi