نقش سلاطین، عامه‌مردم‌ و بازرگانان در تا‌مین هزینه‌ خانقاه‌های طریقت‌های صوفیانه در هند و ایران قرون ۷-۹ق (نمونه موردی چشتیه، سهرودیه، کازرونیه و کبرویه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تاریخ ایران بعد از اسلام، دانشگاه لرستان

2 استاد گروه تاریخ،دانشگاه لرستان

3 استادگروه تاریخ، دانشگاه لرستان

4 دانشیار گروه تاریخ ، دانشگاه لرستان

10.22034/jiiph.2023.57242.2445

چکیده

طریقت‌های چشتیه، سهروردیه، کازرونیه و کبرویه به عنوان برخی از مهم‌ترین جریان‌های شناخته‌شده تصوف در شبه‌قاره‌ هند و ایران قرون ۷-۹ق به شمار می‌روند که پیروان فراوانی به هم زده و در بسیاری از نقاط ایران و هند خانقاه‌هایی تاسیس کردند. خانقاه‌های طریقت‌های مذکور مکان زندگی برخی از اقطاب، بزرگان و مشایخ طریقه بود و همواره بسیاری از مریدان ملازم آنها بودند و افرادی نیز به صورت روزانه برای رفع نیازهای معنوی و مادی خود به خانقاه آنها مراجعه می‌کردند. زندگی معنوی صوفیان از رأس تا ذیل، دارای دو بعد معنوی و مادی بوده‌است.برخلاف تصور رایج زندگی صوفیانه مبتنی بر زهدگرایی صرف نبوده و صوفیان برای رفع نیاز‌های روزمره مادی، به تامین هزینه‌هایشان احتیاج داشته‌اند. سوال مقاله پیش‌رو عبارت از این است که هزینه‌های مالی خانقاه‌های صوفیان طریقت‌های مذکور در شبه‌قاره‌ هند و ایران چگونه تامین می‌شده‌است. روش تحقیقی مقاله توصیفی و شیوه‌گردآوری داده‌ها به صورت کتابخانه‌ای ‌است. به‌نظر ‌می‌رسد قسمت عمده هزینه‌های خانقاه‌های طریقت‌های صوفیانه چشتیه، سهروردیه، کازرونیه و کبرویه به وسیله‌ کمک‌های کالایی و نقدی دریافتی از سلاطین شبه‌قاره‌ هند و ایران، فتوح روزانه عامه‌‌مردم متمول و فقیر، و پرداخت‌های کلان بازرگان تامین می‌شده‌ و از این لحاظ میان این طرایق اشتراکات فراوانی وجود داشته‌است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The role of sultans, people and merchants in financing the expenses of the monasteries of the Sufi orders of in the Indian subcontinent and Iran in the 7th-9th centuries AH. ( Case Study Chishtiyyah, Suhravardiyyah, Kazeroniyyah and Kobraviyyah

نویسندگان [English]

 • masoumeh hadi 1
 • Mohsen Rahmati 2
 • jahanbakhsh Savaqeb 3
 • Mojtaba Garavand 4
1 Phd Student of History Of Islamoc Iran, University of Lorestan.
2 Professor of History Department, Lorestan University
3 Professor of History Department, university of Lirestan
4 Associate Professor of History, Department , University of Lorestan
چکیده [English]

Sufi sects such as Chishtiyya, Suhravardiyya, Kazeroniyya and Kobraviyya, which gathered many followers and established their monasteries in many parts of Iran and India in the 7th-9th centuries AH. They are considered the most important known Sufism movements in the India and Iran. The khanqahs of the mentioned tariqas were the living places of their dignitaries, Chiefs and elders and many disciples were always with them. People, also, visited these Khanqahs daily to resolve their spiritual and material needs. The spiritual life of Sufis (from top to bottom) has had two dimensions, spiritual and material. Contrary to popular belief, Sufi life was not based on absolute asceticism and Sufis had to financed their daily material needs. By a descriptive- analytical method, this Study seek to answer this question how the financial expenses of the Sufi Khanqahs of the mentioned tariqas in the subcontinent of India and Iran were financed. It seems that the major part of the expenses of the Khanqahs of the Sufi orders of Chishtiyya, Suhravardiyya, Kazeroniyya and Kobraviyya were provided by means of goods and cash donations received from the sultans of the subcontinent of India and Iran, daily gifts (=Fotuh) from the common people (both rich and poor), and large payments from merchants. In this sense, there have been many commonalities between these Tariqas.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Sufism
 • financing the expenses of the Khanqah(=Monastery)
 • Fotuh
 • Sultans
 • Merchants
 • India
 • Iran