اهمیت درگزین در حملات عثمانی به غرب ایران (1143-907 ﻫ.ق)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکتری تاریخ ایران بعد از اسلام، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

10.22034/jiiph.2023.57719.2453

چکیده

حملات عثمانی به مرزهای اسلامی در شرق برخلاف غرب این امپراتوری، نیاز به توجیه مناسب و اقناع افکار عمومی داخلی و مسلمانان سایر بلاد داشت. در همین راستا حاکمان عثمانی اهداف خود از یورش به شرق را احیای خلافت اسلامی، مقابله با صفویان به عنوان مروجان تشیع و کمک به همکیشان سنی خود در شرق به خصوص در داخل ایران عنوان می‌داشتند. در همین رابطه حضور چندین بارۀ قوای عثمانی در منطقه سنی نشین درگزین، فرضیه همراهی اهالی این شهر با عثمانی را قوت بخشیده است. این فرضیه از آنجایی مطرح گردیده که درگزین در مرکز ایران از معدود مناطق سنی نشین بوده که همچنان اهالی آن با روی کار آمدن صفویه در نارضایتی از حکومت جدید به سر می‌برده‌اند.
بنابراین، پژوهش حاضر در تلاش است تا در یک رویکرد توصیفی – تحلیلی و با تکیه بر منابع کتابخانه‌ای، به تحلیل و بررسی اهمیت درگزین و اهالی سنی مذهب آن در حملات عثمانی به غرب ایران در بازه زمانی تأسیس حکومت صفوی تا حملات نادر شاه به درگزین در سال 1143قمری بپردازد. یافته‌های پژوهش حاضر نشان می‌دهد که همراهی اهالی این منطقه با عثمانی در مقاطع محدود و آن نیز در مخالفت با صفویه بوده است. گزارش منابع از قتل و غارت اهالی درگزین از سوی نیروهای عثمانی و نیز گرایش درگزینی‌ها به آق قویونلوها و افغان‌ها در اواخر حکومت صفوی، می‌تواند دلیلی بر عدم همراهی مستمر اهالی این محل با عثمانی باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The importance of Dargazin in the Ottoman attacks to the west of Iran (907-1143 AH)

نویسنده [English]

  • habib sharafi safa
Department of History, Kharazmi University, Shahid Mofteh St., Tehran
چکیده [English]

Ottoman attacks on the Islamic borders in the east, as opposed to the west of this empire, needed proper justification and persuasion of the domestic public opinion and other Muslims. In this regard, the Ottoman rulers stated that their goals of attacking the east were to restore the Islamic caliphate, confront the Safavids as the promoters of Shiism, and help their fellow Sunnis in the east, especially inside Iran. In this regard, the presence of Ottoman forces in the Sunni region of Dargazin on several occasions has strengthened the hypothesis that the people of this city were with the Ottomans. This hypothesis has been proposed since Dargazin is one of the few Sunni areas in the center of Iran,
Therefore, the current research is trying to analyze and investigate the importance of Dargazin and its Sunni inhabitants in the attacks and events of Iran and Ottomans during the Safavid period, in a descriptive-analytical approach and relying on library sources. The findings of the present research show that the people of this region were with the Ottomans in limited periods and that was in opposition to the Safavids. The reports of sources about the killing and looting of the people of Dargazin by the Ottoman forces, as well as the tendency of the Dargazini's to support the Qoyunlu and the Afghans at the end of the Safavid rule, can be a proof of the continuous lack of cooperation of the people of this place with the Ottomans.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Safavid
  • Osmani
  • Hamedan
  • Dargazin
  • Sunnis of Darghazin