واکاوی پدیده خشونت و کنش‌های خشونت‌آمیز در ایران عصر قاجار با تکیه بر نظریه اسلاوی ژیژک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه تاریخ دانشگاه بیرجند

2 دانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه بیرجند

10.22034/jiiph.2023.57549.2451

چکیده

دیرینگی مفهوم خشونت و ریشه‌های فرهنگی آن و اهمیت این موضوع در مطالعات کنونی، ضرورت اتخاذ رویکردی تاریخی در بررسی این پدیده را آشکار می‌سازد. خشونت در قالب‌های مختلف کلامی، فیزیکی و انواع گوناگون خشونت فردی،گروهی و خانوادگی رخ می‌نماید. با توجه به تنوع گونه‌های پدیده خشونت و تفاوت‌ساز و کارها و بازیگران آن، جستار پیش‌رو می-کوشد که گونه‌های مختلف خشونت و کنش‌های خشونت‌آمیز و همچنین دلایل ظهور و مصادیق آن را در دوره قاجاریه بر مبنای روش توصیفی- تحلیلی و با اتکاء به نظریه خشونت اسلاوی ژیژک مورد واکاوی قرار دهد. یافته‌های حاصل از این بررسی حاکی از تأثیر ساختارهای متصلب فرهنگ عمومی و مناسبات قدرت و فضای گفتمانی عصرقاجار در جهت بهره‌گیری از خشونت به‌عنوان ابزار تحکیم قدرت از سوی دستگاه‌ سرکوب‌گر و انضباطی، نمود اجرای قانون، حمله به وضع موجود و انقیاد سوژه را در قالب کنش‌های خشونت‌آمیز فراهم نموده است. کنش‌های خشونت‌آمیز فراهم نموده است. نموده است

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the phenomenon of violence and violent acts in Qajar era Iran based on Zizek’s Slavic theory

نویسندگان [English]

  • zahra alizadehbirjandi 1
  • somaye hamidi 2
1 Associate Professor of History Department of Birjand University
2 Associate Professor of the political science department of Birjand University
چکیده [English]

Investigating the phenomenon of violence and violent acts in Qajar era Iran based on Zizek’s Slavic theory
Abstract
The lateness of the concept of violence and its cultural roots and the importance of this issue in current studies reveal the necessity of adopting a historical approach in examining this phenomenon. Violence occurs in different forms of verbal, physical and various types of individual, group and family violence. Considering the diversity of the phenomenon of violence and difference maker and its actions and actors, this essay tries to find out the different types of violence and violent acts as well as the reasons for their appearance and examples in the Qajar period. Based on the descriptive-analytical method and relying on Žižek's theory of Slavic violence, analyze it. The findings of this study indicate the influence of the rigid structures of public culture and power relations and the discourse atmosphere of the Qajar era in the direction of using violence as a means of consolidating power by the repressive and disciplinary apparatus, showing law enforcement, attacking It has provided the status quo and subjugation of the subject in the form of violent actions. Key words: violence, Qajar, power relations, public culture, Žizek's Slav public culture, Žizek's Slav

کلیدواژه‌ها [English]

  • violence
  • Qajar
  • power relations
  • public culture
  • Žizek's Slav