تاثیر تصویب قانون ملی‌شدن صنعت‌نفت ایران بر اجرای برنامه عمرانی اول و دوم (1341-1328ش)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار ، دانشگاه پیام نور ، تهران ، ایران .

2 دکتری تخصصی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه ، کرمانشاه ، ایران .

10.22034/jiiph.2023.57537.2450

چکیده

تدوین و اجرای برنامه‌های اول و دوم عمرانی را می‌توان دوره شکل‌گیری تفکر توسعه‌برنامه‌محور و ایجاد نهاد برنامه‌ریزی در ایران به شمار آورد که با شرایط ناپایدار سیاسی و اجتماعی در ایران همراه بود. روند ملی شدن صنعت نفت قبل از برنامه عمرانی اول آغاز و در طول این برنامه، قانون آن به تصویب رسید. هرچند تبعات ملی شدن صنعت نفت برای سال‌های متمادی ادامه داشت اما بیشترین تاثیر مستقیم آن بواسطه همزمانی در دوران اجرای برنامه های عمرانی اول و دوم بوده است. باتوجه به نوسانات دسترسی به درآمدهای نفتی و وجود دو تجربه کاملا متفاوت تحریم(در برنامه اول) و رفع تحریم(در برنامه دوم) هدف این پژوهش‌ بررسی‌تاثیر تصویب این قانون و تبعات آن بر اجرای برنامه‌های اول و دوم عمرانی است. این پژوهش‌کیفی بوده و به روش توصیفی- تحلیلی انجام گرفته و برای ‌جمع‌آوری اطلاعات از مدارک و آمارهای رسمی استفاده شده است. نتایج نشان داد 1. ملی شدن صنعت نفت باعث تحریم و عدم دسترسی به منابع تامین مالی برنامه اول شد که این امر به عدم اجرای کامل برنامه عمرانی اول انجامید، 2. رفع تحریم و بهبود درآمدهای نفتی در طول اجرای برنامه عمرانی دوم از عوامل اصلی توفیق نسبی این برنامه بوده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effect of the approval of the nationalization law of Iran's oil industry on the implementation of the first and second development programs (1949-1962)

نویسندگان [English]

  • nabi omidi 1
  • Azim Karimi 1
  • Aliakbar omidi 2
1 Assistant Professor, Payam Noor University, Tehran, Iran.
2 Ph.D., Islamic Azad University, Kermanshah Branch, Kermanshah, Iran.
چکیده [English]

Compilation and implementation of the first and second development programs can be considered as the period of formation of program-oriented development thinking and creation of planning institution in Iran. This period coincided with the unstable political and social conditions in Iran. The process of nationalization of the oil industry started before the first development program and its law was approved during this program. Although the consequences of the nationalization of the oil industry continued for many years, its most direct impact was on the implementation of the first and second development programs due to its simultaneity. Considering the fluctuations of access to oil revenues and the existence of two completely different experiences of embargo (in the first program) and lifting of the embargo (in the second program), the purpose of this research is to examine the effect of the approval of this law and its consequences on the implementation of the first and second development programs. This research is qualitative and has been carried out in a descriptive-analytical way, and official documents and statistics have been used to collect information. The results showed 1. The nationalization of the oil industry caused embargo and lack of access to financing sources of the first plan, which led to the complete non-implementation of the first development plan. 2. Removal of embargo and improvement of oil revenues during the implementation of the second development program has been one of the main factors of the relative success of this program.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nationalization of Oil Iindustry
  • First Development Program
  • Second Development Program
  • Oil
  • Development