عوامل موثر بر کاهش جمعیت ایران در قرن دوازدهم قمری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار تاریخ ایران گروه ایران‌شناسی دانشگاه ولی‌عصر (عج) رفسنجان

10.22034/jiiph.2023.57351.2449

چکیده

سقوط صفویه در سال 1135ه.ق، بحران‌های جدیدی در عرصه داخلی و خارجی برای کشور به‌وجود آورد. در این دوره جامعۀ شهری و روستایی متأثر از شرایط نابسامان سیاسی‌اجتماعی در معرض خطر قرار گرفت؛ و تخریب منابع فیزیکی و انسانی آسیب‌های شدید به بافت جمعیتی وارد کرد. سؤال اصلی نوشتار حاضر این است که عوامل موثر بر کاهش جمعیت ایران در قرن دوازدهم قمری چگونه صورت پذیرفته است؟. در اینجا، سعی شده است با تکیه بر رویکرد توصیفی‌‌تبیینی، تأثیر شرایط سیاسی‌اجتماعی بر مسئله بررسی شود. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد جامعۀ شهری و روستایی در این قرن متأثر از عواملی چون عدم ثبات و امنیت سیاسی،کشتارهای مکرر، قحطی، بیماری و مهاجرت دچار کاهش جمعیتی شده است.
..
.... ... ... .. ... .. ... ... ... ... ... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Factors affecting Iran's population decline in the 12th century

نویسنده [English]

  • somayeh khanipour
Assistant Professor Iranian Studies Department Vali-e-Asr University of Rafsanjan
چکیده [English]

The fall of the Safavid dynasty in 1135 AH created new crises in the domestic and foreign fields for the country. During this period, urban and rural society was endangered due to the chaotic political and social conditions. In addition, the destruction of physical and human resources caused severe damage to the population structure. The main question of the present article is how the factors affecting the reduction of Iran's population in the 12th century took place. Here, an attempt has been made to investigate the effect of socio-political conditions on the problem by relying on the descriptive and explanatory approach. The findings of the research show that the urban and rural society of this period has undergone demographic changes due to factors such as political instability and security, frequent killings, famine, disease and migration.
... .. .. . . . . . . . . . . . . . .

کلیدواژه‌ها [English]

  • Iran
  • the 12th century
  • population
  • socio-political conditions
  • urbansociety
  • rural society