تجارت ابریشم ایران دوره ترکمانان؛ پل ارتباطی با شرق و غرب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار دانشگاه الزهراء تهران

10.22034/jiiph.2023.55349.2409

چکیده

دوره ترکمانان آق‌قویونلو از دوران درخشان ایران در ارتباط با حکومتهای منطقه و فرامنطقه بود. این ارتباط، تنها در بعد سیاسی نبود، بلکه تجارت بخش مهمی از سیاست را تشکیل می‌داد. سیاست در خدمت تجارت بود. موقعیت ایران نیز میانجیگری تجاری بین شرق و غرب را توجیه پذیر می‌ساخت. ابریشم خام یا منسوجات آن، در دوره ترکمانان به عنوان کالای تجاری کلیدی در مناسبات تجاری با غرب وشرق موثر واقع شد. این مقاله، سعی دارد نقش ابریشم و متعلقات آن را به عنوان یک کالای استراتژیک در روابط شرق با غرب مطرح نماید. آگاهی از هیات‌های سیاسی و تجاری آق‌قویونلوها به دربار هند و چین، اهمیت تجارت ابریشم را در نظام بین المللی آن دوره نشان داد. در این مقاله از ابریشم به عنوان کانون ارتباط بین شرق و غرب یادشده و سعی دارد رد و پای آن را در بازارهای بین المللی کشورهای همسایه بویژه بورسا و بازارهای داخلی بزرگ تبریز، هرمز، یزد و بغداد پیگیری نماید. این تحقیق نشان می‌دهد ابریشم یک کالای استراتژیک برای آن دوره بود. ترکمانان آق‌قویونلو آن را به خوبی درک کردند و می‌توان آنان را پیشگام فرا رفتن از مناسبات منطقه ای و ورود به تجارت جهانی با استفاده از موقعیت میانجی ایران دوره اسلامی دانست. به منظور اجتناب از بیان روابط سیاسی، سعی شد تحلیل‌ها بر مبنای تجارت ابریشم باشدکه البته داده ها در این زمینه بسیار محدود است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Iran's silk trade during the Turkoman period: a bridge between East and West

نویسنده [English]

  • smaeal Hassanzadeh
Associate Professor, Al-Zahra University of Tehran
چکیده [English]

The period of the Turkomans of Aq Qoyunlu was one of the brilliant periods of Iran in relation to regional and extra-regional governments. This relationship was not only in the political dimension, but trade was an important part of politics. Politics served business. Iran's position also justified commercial mediation between East and West. Raw silk or its textiles became effective during the Turkmen period as a key trade item in the trade relations of the Turkmen with the West and the East. This article tries to present the role of silk and its belongings as a strategic commodity in East-West relations. The knowledge of the political and commercial delegations of Aq Quyunluh to the courts of India and China showed the importance of silk trade in the international system of that period. In this article, silk is mentioned as the center of communication between East and West and tries to follow its footsteps in the international markets of neighboring countries, especially Bursa and the large domestic markets of Tabriz,, Hormuz,, Yazd and Baghdad. This research shows that silk was a strategic commodity for that period. The Turkmens of Aq-Qoyunlu understood it well and they can be considered as the pioneers of going beyond the regional relations and entering the world trade by using the intermediary position of Iran. In order to avoid expressing political relations, it was tried to base the analysis on silk trade.
Key words:" Iran," , "silk trade", "China", "Ottoman", "India", "Aq-Qoyunlu"

کلیدواژه‌ها [English]

  • :" Iran
  • "
  • "silk trade"
  • "China"
  • "Ottoman"
  • "India"
  • "Aq-Qoyunlu"