اهمیت کتاب مواهب الهی برای تاریخ اجتماعی آل‎مظفر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه الزهراء تهران

2 دکتری تاریخ بعد از اسلام پیام نور، تهران

چکیده

کتاب مواهب الهی اثر معین‎الدین یزدی، به‎عنوان نخستین و مهم‎ترین منبع تاریخ آل‎مظفر، نگاشته مورخ، فقیه و محدثی است که صاحب منصب این حکومت محلی پساایلخانی نیز بوده است. گرچه مواهب الهی، عمدتاً دربردارنده وقایع سیاسی و نظامی در گستره قلمرو آل‎مظفر (خاصه کرمان، یزد و فارس) است، اما اطلاعات اندک ولی ارزنده از مسائل اجتماعی و فرهنگی این حکومت ارائه نموده است. هدف اساسی این پژوهش، بررسی موضوعاتی ورای مسائل سیاسی‎نظامی این اثر است که موجب شکل‎گیری افق وسیع‎تری درباره اوضاع اجتماعی دوران پرآشوب و مملو از هرج‎ومرج عصر فترت میان سقوط ایلخانان تا برآمدن تیموریان می‎گردد. این نوشتار بر آن است با بهره‎گیری از روش توصیفی‎تحلیلی مبتنی بر مطالعه منابع کتابخانه‎ای، از طریق بررسی دقیق اطلاعات رویدادهای سیاسی و جنگ‎ها که بیشترین حجم اثر را در برگرفته، استخراج برخی داده‎های اندک تاریخ اجتماعی ممزوج با این اطلاعات و نیز تمرکز روی اشارات مستقیم و غیرمستقیم مولف به برخی مطالب مرتبط با اوضاع اجتماعی، به بازنمایی مضامین و پدیده‎های اجتماعی در مواهب الهی بپردازد. دستاوردهای حاصل از پژوهش، بیانگر آن است که معین‎الدین یزدی با وجود اهتمام به نگاشتن تاریخ رسمی آل‎مظفر و داشتن بینش تاریخی، اعتقادی و سیاسی، هم گهگاه به مضامین اجتماعی توجه نشان داده و هم تا حدی وضع برخی گروه‎‎های اجتماعی و رعایا را به‎تصویر کشیده است. در این راستا، جایگاه و نقش برخی گروه‎ها، مانند اندیشمندان دینی، شیعیان و سادات، شیوخ متصوفه و زنان درباری، امرای نظامی و دیوانی و راهزنان را مورد توجه قرار داده است. همچنین اشاراتی به ‎برخی پدیده‎های اجتماعی و تمدنی همچون قحطی، ویرانی، کشتار، بیماری، معماری و موسیقی در زمانه پرآشوب سده هشتم هجری، داشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Importance of "Mavaheb-e Elahi" in the Social History of Muzaffarids

نویسندگان [English]

  • Jamshid Noroozi 1
  • mozhgan sadeghifard 2
1 Associate Professor, AlZahra University, Tehran
2 PhD in History after Islam Payam Noor, Tehran
چکیده [English]

As the first and foremost source in the history of Muzaffarids , the book of "Mavaheb-e Elahi" is worked out by Moein Al-Din Yazdi who was a historian, jurist, narrator and also held an official position in this Post-Ilkhanid local government. Though including main political and military events in the territory of Muzaffarids (Kerman, Yazd and Fars in particular), this book also provides trivial but valuable information about the social and cultural issues related to the mentioned government. Since, lead to the formation of a broader viewpoint on the social situation of the turbulent and chaotic interregnum era between the fall of the Il-Khanid and the rise of the Timurid empire, the main goal of the present research is to examine the topics beyond the political-military issues mentioned in this book. This research is set out to represent social subjects and phenomena in "Mavaheb-e Elahi," employing a descriptive-analytical method based on the library resources, precise examination of the political events and wars covering the largest part of the book, extracting trivial social history data mixed with this information as well as focusing on direct and indirect hints mentioned by the author dealing with some issues related to social situations. The findings of the research indicate that in addition to write the official history of Al-e Muzaffar and owning historical, religious and political insights, Moein Al-Din Yazdi, has also paid attention to social issues and portrayed the situation of some social groups and peasantries. In line with this, the position and role of some groups including religious thinkers, Shiites, Sadat, Sufi sheikhs, court women, military and court officials as well as bandits have also been taken into account. Finally, there are also referrings to some social and civilizational phenomena such as famine, destruction, massacre, disease, architecture and music during the turbulent era of the 15th century A.D.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Muzaffarids
  • Mavaheb-e Elahi
  • Moein Al-Din Yazdi
  • social history
  • social groups