تأثیرلشکرکشی نادر به هند در اضمحلال و فروپاشی حاکمیت او

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار پژوهشگاه علوم انسانی ومطالعات فرهنگی

چکیده

پس از شورای مغان، دیدگان نگران جامعه چشم به اقدام بعدی نادر دوخته بود که شاید پس از این‎همه تنش و نبرد، اکنون با تکیه بر اریکۀ سلطنت به تحکیم حاکمیت داخلی و ایجاد امنیت سیاسی، اقتصادی و... بپردازد و به خود و جامعه، مجالی دهد تا خود را بازیابند. گذشته از آن، نادر با ده‎ها مشکل داخلی و منطقه‎ای دشوار مواجه بود که ضرورت داشت تا به آن‎ها بپردازد، اما او ناباورانه بدون توجه به ضرورت‎ها بار سفری سخت به هند تدارک دید که با توجه به ساختار حکومت جوان افشاری، این لشکرکشی ظاهری سهل و باطنی پرمخاطره و سخت چالش‎برانگیز یافت و ارکان حاکمیت او را دچار آسیب جدی نمود. مسئله اساسی تحقیق حاضر، بررسی نقش، تأثیر و تبعات حملۀ نادر به هند در روند حاکمیت وی است که چگونه و چرا، آن حمله جنبه‎های متعددی از حاکمیت وی را تحت تأثیر قرار داد ‎و در انحطاط و اضمحلال آن مؤثر افتاد. حال با توجه به این مسئله، سؤال اصلی آن است چرا ‌حملۀ نادر به هند باعث تسریع فروپاشی حاکمیت وی شد؟ روش تحقیق در این نوشته متکی به منابع اصلی با رویکردی توصیفی و تبیینی است. دورنمای نتیجه نوشته حاکی از آن است که ‌حملۀ نادر به هند تبعات فراوانی برای در پی آورد و در اضمحلال و سقوط حاکمیت او تأثیر خاصی نهاد و مناسبات او با خانواده، فرماندهان، سپاهیان و رعایا را بسیار خصمانه نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Nader Military Expeditions to India on the Collapse of his Sovereignty

نویسنده [English]

 • ali salarishadi
Associate Professor Institute for Humanities and Cultural Studies
چکیده [English]

After the Moghan Council, the concerned eyes of the society were looking forward to the next action, which perhaps after all these tensions and battles, now relying on the monarchy to strengthen internal sovereignty and create political, and economic security and give itself and society a chance to find themselves.  Nader also faced dozens of difficult internal and regional problems that he had to deal with, but he unbelievably prepared a difficult trip to India, which, given the structure of the young Afshari government, made the military campaign against India seem simple and esoteric. He found it risky and challenging, and seriously damaged the foundations of his rule. The main issue of the present study is to examine the role, impact and consequences of Nader's invasion of India during his rule. It also investigates how and why that attack affected many aspects of his rule and affected its decline and dissolution. Why Nader's invasion of India hastened the collapse of his rule? This study uses library resources and implements a descriptive and and explanatory approach. The results reveals that Nader's invasion of India had far-reaching consequences for him, and that his demise and fall had a profound effect on his relations with his family, commanders, troops, and peasant.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Nader Shah
 • Cornell War
 • India
 • Extinction
 • Tax
 • Rebellion
 • منابع

  کتاب‌ها

  • استرآبادی، میرزامهدی (1366)، دره نادری، به اهتمام سید جعفر شهیدی، تهران، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.
  • استرآبادی، میرزامهدی (1377)، جهانگشای نادری، به اهتمام سید عبدالله انوار، تهران، انجمن مفاخر فرهنگی.
  • اوتر، ژان (1363)، سفرنامه ژان اوتر، ترجمه دکتر علی اقبالی، تهران، چاپخانه محمدحسن علمی.
  • آرونوا، م.؛ اشرافیان، ز. (1356)، دولت نادر شاه افشار، ترجمه حمید امین، تهران، انتشارات شبگیر.
  • آوری، پیتر (1387)، تاریخ افشار، زند و قاجار، ترجمه ثاقب‌فر، تهران، انتشارات جامی.
  • پطروشفسکی (1381)، «نادر شاه»، ایران در زمان نادر شاه، مینورسکی، پطروشفسکی، لکهارت و دیگران، ترجمه رشید یاسمی، گردآوری و ویراستاری علی‌اصغر عبدالهی، تهران، دنیای کتاب.
  • حزین لاهیجی، محمدعلی (1377)، رسائل حزین لاهیجی، به کوشش علی اوجبی و دیگران، تهران، نشر میراث مکتوب.
  • سایکس، سر پرسی (1370)، تاریخ ایران، ترجمه سیدمحمدتقی فخر داعی، جلد دوم، تهران، دنیای کتاب.
  • شعبانی، رضا (1373)، تاریخ اجتماعی ایران در عصر افشار، ج1، تهران، نشر قومس.
  • عبدالکریم کشمیری (1950)، بیان واقع (سرگذشت احوال نادر شاه)، تصحیح وتحقیق داکری ‎- بی- نسیم، لاهور، اداره تحقیقات پاکستان، دانشگاه پنچاب.
  • فریزر، جیمز (1381)، «نادر شاه» ایران در زمان نادر شاه، مینورسکی، پطروشفسکی، لکهارت ودیگران، ترجمه رشید یاسمی، گردآوری و ویراستاری علی‌اصغر عبدالهی، تهران، دنیای کتاب.
  • فسایی، حاج میرزا حسن (1382)، فارسنامه ناصری، به اهتمام دکتر منصور رستگار فسایی، تهران، امیرکبیر.
  • فلور، ویلیام (1368)، حکومت نادر شاه افشار، ترجمه ابوالقاسم سری، تهران، انتشارات توس.
  • گلستانه، ابوالحسن (1356)، مجمل‌التواریخ بعد نادریه، به سعی و اهتمام مدرس رضوی، تهران، انتشارت دانشگاه تهران.
  • لکهارت، لارنس (1381)، «نادر شاه»، ایران در زمان نادر شاه، مینورسکی، پطروشفسکی، لکهارت و دیگران، ترجمه رشید یاسمی، گرد‌آوری و ویراستاری علی‌اصغر عبدالهی، تهران، دنیای کتاب.
  • مالکوم، سر جان (بی‌تا)، تاریخ ایران، ترجمه میرزا اسمعیل حیرت، به کوشش مرتضی سیفی فمی تفرشی، تهران، انتشارات یساولی، فرهنگسرا.
  • محمد هاشم آصف (1380)، رستم‌التواریخ، به اهتمام عزیزالله علیزاده، تهران، انتشارات فردوس.
  • مروی، محمدکاظم (1364)، عالم‌آرای نادری، به تصحیح و مقدمه محمدامین ریاحی، تهران، کتاب‌فروشی زوار.
  • مقتدر، غلامحسین (سرلشکر) (1384)، نبردهای بزرگ نادر، تهران، دنیای کتاب.
  • وارد، محمدشفیع طهرانی (1369)، تاریخ نادرشاهی، به اهتمام رضا شعبانی، تهران، مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی.
  • هدایت، رضاقلی خان (1373)، فهرس‌التواریخ، به تصحیح و تحشیه نوایی و محدث، تهران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
  • هدایت، رضاقلی خان. (1385)، روضه‌الصفای ناصری، به تصحیح و تحشیه جمشیدکیانفر، تهران، انتشارات اساطیر.
  • هنوی، جونس (1377)، زندگی نادرشاه، ترجمه اسماعیل دولتشاهی، تهران، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.

  مقاله‌ها

  • الاسلام، ریاض؛ طرفداری، علی‌محمد، «نادرشاه درسند»، بررسیهای نوین تاریخی، شماره 4 و 5، پاییز و زمستان 1387.
  • پتروف، پ.ی، «نادرشاه درهند»، ترجمه رضا شعبانی، کیهان فرهنگی، شماره 233، اسفندماه، 1384.
  • سالاری شادی، علی، «محمدکاظم مروی و عالم‌آرای نادری»، کتاب ماه، تاریخ و جغرافیا، آذر و دی‌ماه 1383.
  • نفیسی، سعید، «کاروان ثروت»، مجله شرق، شماره اول، بهار 1303.

  منابع لاتین

  • Axworthy, Michael)2006), The Sword of Persia: Nader Shah From Tribal Warrior to Conquering Tyrant, London, B.Tauris & Co Ltd.
  • Axworthy, Michael)2007), The Army of Nader Shah, Iranian Studies, volume 40, number 5, December.
  • India, Iranian Studies, volume 31, number 2, Spring.
  • Tucker, Ernest s(2003), Nadir Shah’s Quest for Legitimacy in Post Safavid Iran, Florida,Florida A&M University.
  • Tucker, Ernest(1998), History, Self, and Other in Afsharid Iran and Mughal