مؤلفه های هویت ملی ایرانی در دیوان اشعار ابوالقاسم لاهوتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

2 هیات علمی/ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

چکیده

ارزیابی اندیشه‌های اقوام و نخبگان ایرانی دربارۀ هویت ملی‌شان امروز بیش از هر زمان دیگری ضرورت یافته است تا راه همگرائی و اتحاد ملی ایرانیان هموارتر شود. مسأله این مقاله تأمل دربارۀ آراء و ایده‌های ابوالقاسم لاهوتی دربارۀ هویت ملی ایرانی است. پژوهش حاضر، به‌منظور بررسی مؤلفه‌های هویت ملی ایرانی در دیوان اشعار لاهوتی صورت گرفته است و نویسنده، با استفاده از روش تحلیل‌محتوا، به بررسی و ارزیابی یک‌سری متغیرهای ازپیش تعیین‌شده در دیوان اشعار لاهوتی پرداخته است. بدین معنی که برای بررسی مؤلفه‌های چهارگانه هویت ملی ایرانی شامل ارزشهای ملی و باستانی، ارزشهای فرهنگی دورۀ پس از اسلام، ارزشهای دینی، ارزشهای مدرن و غربی)، سنجه‌های مشخصی درنظر گرفته‌شده و نویسنده به شمارش و احتساب نمادهای مربوط به آن متغیر‌ها در محتوای اثرنامبرده پرداخته است. نتایج این پژوهش بیانگر این است که لاهوتی به‌عنوان شاعر و مبارزی وطن‌پرست، همواره به ارزشهای ملی وفرهنگی هویت ایرانی وفادار بوده وتلاش برای نگارش آثاری به سبک شاهنامه همچون ایران‌نامه توسط ایشان و ترجمه شاهنامه فردوسی به زبان روسی توسط لاهوتی وهمسرش تأئیدی است بر تعهد شاعر نسبت به وطنش و حفظ و گسترش ارزشهای ایرانی در جهان. به‌عبارت دیگر، لاهوتی، به‌رغم تحولات فکری وایدئولوژیکی که در دوران تبعید و دوری از ایران، تجربه کرده، اما ایران‌گرایی و عشق به میهن و آرزوی دیدار وطن، جزء لاینفک اندیشه‌های شاعر بوده است. ضرورت و اهمیت موضوع، بیان سهمی است که نخبگان ملی‌گرای کرمانشاهی درتاریخ معاصر دروحدت و همگرایی بین اقوام ایرانی داشته‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The components of iranian national identity in Abolqasim lahoutie’s poetical works

نویسندگان [English]

  • parvane nadernejad@gmail.com 1
  • Alireza mollaiy Tavany 2
1 PhD student in Institute for humanities and cultural studies
2 associate professor in Institute for humanities and cultural studies
چکیده [English]

Abstruct: Nowaday the assessment of thoughts Iranian ethnic and elites about their national identity, more nessessery than ever to pave the way for integration and national unity of Iranians. Subject of this article is reflection on Abolqasim lahoutie’s views about Iranian national identity. present study conducted to investigate components of Iranian national identity inlahoutie’s poetical works and writer using content analysis method, to examine and evaluate of predefined variables in lahoutie’s poetical works. This means to examine four components of Iranian national identity national and ancient values, cultural values of the post-Islamic period, religious values, modern and Western values, Certain criteria are considered and author counts and calculates the symbols related to those variables Has dealt with content of aforementioned work. The results of this study indicate Lahouti, as poet and patriotic fighter, Has been loyal to national and cultural values of Iranian identity and trying to write works in the style of Shahnameh such Irannameh by him and translation of Shahnameh into Russian by Lahouti and his wife, It is confirmation of poet's commitment to his homeland and preservation and expansion of Iranian values in world. Lahouti, despite the intellectual and ideological developments took place during the exile
and far from Iran, experienced, But Iranianism and love for homeland and desire to visit homeland, It has been an integral part of poet's thoughts. The necessity and importance of the subject is to express contribution that Kermanshahi nationalist elites in contemporary history have unity and convergence among Iranian ethnic.

کلیدواژه‌ها [English]

  • key words: Iranianism
  • Lahouti
  • Iranian identity
  • homeland
  • national values

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 22 تیر 1400
  • تاریخ دریافت: 24 شهریور 1399
  • تاریخ بازنگری: 29 دی 1399
  • تاریخ پذیرش: 22 تیر 1400