جایگاه ازدواج در مسئله‌ی تابعیت ایرانیان در عثمانی در دوره ی قاجار(با تکیه بر اسناد آرشیوی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هئیت علمی دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) قزوین

2 دانش آموخته ی دکتری تاریخ ایران اسلامی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین

10.22034/jiiph.2024.59347.2481

چکیده

مسئلة تابعیت از دوره‌ی قاجار به بعد به دلیل گسترش ارتباطات بین ممالک و کشورها مورد توجه قرار گرفت. در همین راستا یکی از موضوعاتی که موجبات تابعیت افراد را فراهم می‌کرد ازدواج اتباع کشورها با یکدیگر بود. هدف این پژوهش روشن نمودن این بعد از روابط ایران و عثمانی در دورة قاجاریه می‌باشد. این پژوهش با تکیه بر منابع کتابخانه‌ای و اسناد آرشیوی ایران ضمن روشن نمودن موضوع تابعیت و نقش آن در روابط ایران و عثمانی به دنبال پاسخ به این سوال است که نقش وصلت های زناشویی در تابعیت اتباع ایرانی در عثمانی به چه صورت بوده است و این نوع وصلت ها چه اختلافاتی بین ایران و عثمانی به وجود آورد و واکنش دولت‌های ایران و عثمانی در این مورد چگونه بوده است؟ یافته‌های پژوهش نشان می دهد در این دوره به دلیل همسایگی ایران و عثمانی، مراودات بسیار زیادی بین دو دولت وجود داشت و وصلت-های فراوانی بین افراد شکل می‌گرفت و همین ازدواج ها موجبات تابعیت ایرانیان در عثمانی را فراهم می کرد. تابعیت از طریق ازدواج باعث ایجاد اختلافاتی مابین ایران و عثمانی شد که همواره ایران سعی در برطرف کردن این مشکلات داشت اما عثمانی چون دارای منافع زیادی بود در این مورد کوتاهی می نمود و قوانینی را که در مورد ازدواج از طریق تابعیت تصویب می شد اجرا نمی کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The position of marriage in the issue of citizenship of Iranians in the Ottoman Empire during the Qajar period (based on archival documents)

نویسندگان [English]

  • Nasrolah poormohammadi Amlashi 1
  • Alie Javanmardi 2
1 Member of the academic faculty of Imam Khomeini International University (RA) Qazvin
2 Graduated from Imam Khomeini International University (RA), Qazvin
چکیده [English]

The issue of nationality from the Qajar period onwards has received attention due to the expansion of communications between countries. In this regard, one of the factors that facilitated the acquisition of nationality was the intermarriage of citizens of different countries. This research aims to shed light on Iran-Ottoman relations during the Qajar period. Relying on library sources and Iranian archival documents, this research seeks to clarify the subject of nationality and its role in Iran-Ottoman relations. It aims to answer the question of how marital relationships contributed to the nationality of Iranians in the Ottoman Empire, what differences arose from these connections between Iran and the Ottoman Empire, and how the governments of Iran and the Ottoman Empire reacted to these issues.
The research findings indicate that, during this period, due to the proximity of Iran and the Ottoman Empire, there were numerous interactions between the two governments. Many marital connections were formed, and these marriages facilitated the acquisition of Iranian nationality in the Ottoman Empire. Nationality through marriage created differences between Iran and the Ottoman Empire, and although Iran consistently tried to address these issues, the Ottoman Empire, having significant interests, was reluctant to enforce laws related to marriage through nationality acquisition.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nationality
  • marriage
  • Qajar Iran
  • Ottoman Empire
  • citizens