کلیدواژه‌ها = ایران
اقشار برخوردار از سیورغال در عصر تیموریان و امتیازات آنان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 بهمن 1401

شهرزاد ساسان پور


مشروطه مبد‌أ تاریخ معاصر ایران

دوره 13، شماره 32، مهر 1401، صفحه 121-145

10.22034/jiiph.2022.51287.2318

علیرضا ملائی توانی


دولت و استقرار نظام متریک در ایران

دوره 12، شماره 26، فروردین 1400، صفحه 1-21

10.22034/jiiph.2021.12962

غلامعلی پاشازاده؛ فاطمه رضایی آقاجری


ملاحظاتی در تاریخ کودکی عصر صفوی

دوره 12، شماره 26، فروردین 1400، صفحه 111-147

10.22034/jiiph.2021.12969

شهاب شهیدانی؛ متین سادات اصلاحی؛ مهشید سادات اصلاحی


مفهوم انسان کامل و امکان حکمرانی آن در اندیشه سیاسی عرفای ایرانی سده نهم هجری

دوره 10، شماره 21، اسفند 1398، صفحه 61-86

ولی دین پرست؛ علیرضا کریمی؛ ناصر صدقی؛ علی قانعی زوارق


جریان شناسی سیاسی حزب دموکرات ایران

دوره 10، شماره 20، مهر 1398، صفحه 71-91

ثریا عباسی قیداری؛ حسین مفتخری؛ محمدحسین راز نهان؛ علی ططری


پیامدهای اشغال ایران در جنگ جهانی دوم بر اقتصاد صنعتی ایران

دوره 10، شماره 18، خرداد 1398، صفحه 1-27

مرجان برهانی؛ محمد طیبی


بررسی تاریخی زمینه‌های آبادانی شهر یزد در دوره‌ی تیموری

دوره 10، شماره 18، خرداد 1398، صفحه 127-153

کامبیز امیراسمی؛ ابوالحسن فیّاض انوش؛ فریدون اله یاری


نگرشی تحلیلی بر مبانی و الگوهای سفارتی در ایران عصر صفوی

دوره 9، شماره 17، اسفند 1397، صفحه 179-206

عبدالله متولی؛ علی زارعی


تأثیر سیاست نظامیگری نادرشاه افشار بر تجارت خارجی ایران

دوره 9، شماره 16، فروردین 1397، صفحه 1-37

سید هاشم آقاجری؛ فرشاد مومنی؛ سمیه خانی پور


قراسواران و ناکارآمدی تأمین امنیت راه‌ها و جاده‌ها در دوره قاجار

دوره 8، شماره 15، اسفند 1396، صفحه 1-27

علی اکبر جعفری؛ بتول سلیمانی


تحلیل برسازی هویت ملی ایرانی بر مبنای نژاد

دوره 8، شماره 14، فروردین 1396، صفحه 57-90

رضا بیگدلو


جریان‌های تاریخی دانش طب در ایران عصر سلجوقی

دوره 8، شماره 14، فروردین 1396، صفحه 123-149

ناصر صدقی؛ ناهید باقری توفیقی